Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont odcinka drogi powiatowej 5610S ulicy Nowej w Jankowicach.(ZP-SD/19DP/15)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n. : Remont odcinka drogi powiatowej 5610S ulicy Nowej w Jankowicach,
od skrzyżowania z drogą gminną ulicą Hoły do zjazdu do posesji nr 53. Łączna długość odcinka wynosi 540 m.


Zaprojektowano wymianę istniejącej nawierzchni betonowej chodnika i wjazdów bramowych na nawierzchnię z kostki betonowej w kolorze szarym na chodnikach i w kolorze czerwonym na wjazdach bramowych po istniejącym dotychczas przebiegu i według istniejących parametrów przekroju.
Istniejący krawężnik betonowy przewidziano do wymiany na nowy o wymiarach 15x30 cm, układany w taki sposób aby przywrócić prostolinijność na odcinkach zniszczenia drogi przez szkody górnicze.

Konstrukcja i zakres głównych elementów jezdni przedstawia się następująco:

a) na jezdni drogi powiatowej:

- projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, z m.m. o uziarnieniu 0/12,80 mm - 3456m2,
- projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 3 cm, z m.m. o uziarnieniu 0/16,00 mm-3456m2,
- projektowana warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego o grubości niezbędnej do uzyskania profilu , z m.m.
o uziarnieniu 0/16,00 mm – 192,2 Mg,

b) zjazdy na drogi boczne:
- projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, z m.m. o uziarnieniu 0/12,80 mm – 128,5m2,

c) na wjazdach bramowych z kostki:
- projektowana warstwa ścieralna z kostki betonowej o gr. 8 cm w kolorze czerwonym - 50,55m2,
- projektowana warstwa podsypki cementowo-piaskowej o gr. 3 cm -50,55m2 ,
- projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr.łamanego 0/31,50 mm o gr. 20 cm – 50,55m2,

d) na chodnikach z kostki:
- projektowana warstwa ścieralna z kostki betonowej o gr. 6 cm w kolorze szarym – 685,2m2,
- projektowana warstwa podsypki piaskowej o gr. 3 cm - 685,2m2 ,
- kruszywo łamane (tłuczeń kamienny) warstwa grubości – 20 cm - 685,2m2,

e) pobocze:
- z destruktu asfaltowego gr. 10 cm – 255m2

Powyższe zapisy i ilości wyszczególniają ważniejsze pozycje występujące w projekcie , opisane w wersji skróconej, celem orientacji co do zakresu robót.
Opis ten nie powiela przedmiaru robót w pełnym zakresie (nie zawiera 100% pozycji przedmiaru), ani nie uwzględnia pełnego zakresu prac przewidzianego projektem.
Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia , zakresu oraz technologii wykonania i odbioru robót zawierają: projekt budowlano- wykonawczy wraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót a także przedmiar robót .
Dołączony przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny . Przedmiar robót nie stanowi samodzielnej podstawy wyceny robót . Pozycje należy zestawiać z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/19dp/15ogloszenieozamowieniuOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek499 kB2852015-09-04 13:162015-09-04 13:16
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd/19dp/15siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek520 kB3422015-09-04 13:172015-09-04 13:17
Pobierz plik (Załączniki do  SIWZ - wersja edytowalna.doc)zpsd/19dp/15zalacznikidosiwzZałączniki do SIWZ wersja edytowalnaLidia Pawliczek110 kB3262015-09-04 13:232015-09-04 13:23
Pobierz plik (Istotne Postanowienia warunków Umowy.pdf)zpsd/19dp/15istotnepostanowieniawarunkowumowyIstotne postanowienia warunków umowyLidia Pawliczek281 kB3442015-09-04 13:252015-09-04 13:25
Pobierz plik (Dokumentacja projektowa.zip)zpsd/19dp/15dokumentacjaDokumentacja projektowaLidia Pawliczek6778 kB3752015-09-04 13:272015-09-04 13:27
Pobierz plik (Projekt organizacji ruchu.pdf)zpsd/19dp/15projektorganizacjiProjekt zmiany organizacji ruchuLidia Pawliczek4280 kB14932015-09-04 13:302015-09-04 13:30
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze.pdf)zpsd/19dp/15zawiadomienieZawiadomienie o wyborzeAgnieszka Marcol453 kB3002015-09-23 08:352015-09-23 08:35