Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 odcinek w Dzimierzu.(ZP-SD/05DW/15)

Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 odcinek w Dzimierzu , długości 380 m.
Zakres robót przewiduje m.in.


Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, w tym:
- mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych, głęb. 5 cm 11,30 m
- frezowanie nawierzchni przy użyciu frezarki – śred. głęb. 5 cm 79,10 m2
- frezowanie nawierzchni przy użyciu frezarki – śred. głęb. 4 cm 2055,40 m2
- ręczne ścinanie poboczy, śred. grub. 7 cm 337,00 m
- ręczne ścinanie poboczy, śred. grub. 5 cm 250,00 m
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na zjazdach gospodarczych 36,00 m2
- rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej 25,00 m

Jezdnia , w tym:
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni 2134,50 m2
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 2134,50 m2 - mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min. asfaltową 409,80 t
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 2134,50 m2
- warstwa wiążąca z betonu asf. grysowej grub. 6 cm 2134,50 m2
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 2134,50 m2
- warstwa ścieralna z mieszanki min. asf. grysowej grub. 5 cm 2134,50 m2

Zjazdy , w tym:
- rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm 25,00 m
- ława betonowa z oporem pod krawężniki 2,075 m3
- krawężniki betonowe o wym. 20x22 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo – piaskowej 25,00 m
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm na podsypce cem. piaskowej (odzysk) 28,80 m2
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm na podsypce cem. piaskowej (kostka nowa) 7,20 m2
Pobocza
- utwardzenie poboczy grub.15 cm w uprzednio wykonanym korycie 587,00 m2
- utwardzenie poboczy grub.10 cm 36,00 m2
Prace wykończeniowe
- roboty ziemne – wywóz nadmiaru ziemi 37,90 m3
- wywóz gruzu po robotach rozbiórkowych 1,70 m3

Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia , zakresu oraz technologii wykonania i odbioru robót zawierają:
przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/05dw/15ogloszenieozamowieniuOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek136 kB3332015-04-10 14:112015-04-10 14:11
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)zpsd/05dw/15siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek301 kB4232015-04-10 14:112015-04-10 14:11
Pobierz plik (Załączniki do SIWZ.doc)zpsd/05dw/15zalacznikidosiwzZałączniki do SIWZ wersja edytowalnaLidia Pawliczek201 kB3972015-04-10 14:122015-04-10 14:12
Pobierz plik (SST.zip)zpsd/05dw/15sstSpecyfikacje techniczneLidia Pawliczek1192 kB3922015-04-10 14:132015-04-10 14:13
Pobierz plik (Tabela powierzchni  jezdni DW 923 Dzimierz.pdf)zpsd/05dw/15tabelapowierzchniTabela powierzchni jezdniLidia Pawliczek30 kB4052015-04-10 14:142015-04-10 14:14
Pobierz plik (Przedmiar robót -Odc. w Dzimierzu.pdf)zpsd/05dw/15przedmiarPrzedmiar robótLidia Pawliczek66 kB5272015-04-10 14:152015-04-10 14:15
Pobierz plik (Plan orientacyjny.PDF)zpsd/05dw/15orientacjaPlan orientacyjnyLidia Pawliczek310 kB4372015-04-10 14:302015-04-10 14:30
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.PDF)zpsd/05dw/15ogloszenieozmianieOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniuLidia Pawliczek234 kB3702015-04-23 12:202015-04-23 12:20
Pobierz plik (Zmiana w treści SIWZ.PDF)zpsd/05dw/15zmianasiwzZmiana w treści Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek794 kB3932015-04-23 12:212015-04-23 12:21
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty - Dzimierz.PDF)zpsd/05dw/15zawiadomienieZawiadomienie o wyborze ofertySylwia Molitor575 kB4152015-05-15 14:222015-05-15 14:22