Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym (ZP-SD/04 DW-DP/15)

1. Przedmiotem zamówienia są usługi Koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym.
w podziale na dwa zadania:
1) Zadanie nr 1 - koszenie traw i chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku.
2) Zadanie nr 2 - koszenie traw i chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Rybnickiego.

 


2. Maksymalna ilość usług wynosi:
Zadanie nr 1 - drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Rybnickiego, oraz części Powiatów Wodzisławskiego, Raciborskiego, Gliwickiego i Mikołowskiego. Odcinki dróg wyszczególnione w wykazie załącznika 9 do SIWZ.
a) I koszenie (zakres podstawowy bez prawa opcji) - 97,5km przy zmiennej szerokości koszenia.
b) II koszenie (prawo opcji ) - 97,536km przy zmiennej szerokości koszenia.
c) III koszenie (prawo opcji) - 97,536km przy średniej szerokości koszenia do 2,5m w obrębie poboczy i pasów zieleni miedzy jezdnią i chodnikami dla pieszych.
Zadanie nr 2 - drogi powiatowe na terenie Powiatu Rybnickiego. Odcinki dróg wyszczególnione w wykazie załącznika 10b do SIWZ.
a) I koszenie (zakres podstawowy, bez prawa opcji) - 106,40km przy zmiennej szerokości koszenia.
b) I koszenie (zakres podstawowy, bez prawa opcji) - 106,40km przy zmiennej szerokości koszenia.
c) III koszenie (prawo opcji ) - 106,368km przy średniej szerokości koszenia do 2,5m w obrębie poboczy i pasów i pasów zieleni miedzy jezdnią i chodnikami dla pieszych.
3. Zakres usług w zadaniach nr 1 i nr 2 obejmuje:.
1) Wykoszenie traw, chwastów, samosiewów i odrostów w pasie drogowym o zmiennej szerokości oraz uprzątniecie wyciętych samosiewów i odrostów w okresie maj - październik 2015r, z powierzchni:
• poboczy, i pasów zieleni między jednią a chodnikiem dla pieszych.
• wysp kanalizujących skrzyżowania,
• skarp, dna i przeciwskarp rowów, a także pasów zieleni za tymi rowami, aż do linii ogrodzeń w obszarze zabudowy, lub linii upraw i zalesień na pozostałych odcinkach.
• skarp nasypów i wykopów korpusu drogowego,
• za chodnikami dla pieszych, w tym powierzchnie rowów za tymi chodnikami,
• za zatokami autobusowymi i wiatami przystankowymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają opisy zadania nr 1 i zadania nr 2 zamówienia oraz przedmiary zawarte w drukach formularzy cenowych. Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są wykazy dróg wojewódzkich i powiatowych na których planuje się wykonanie usługi koszenia, stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający przewiduje stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych prawo opcji obejmujące swoim zakresem możliwość wykonania dodatkowych cykli koszenia:
- w zadaniu 1, dwóch cykli koszenia w okresie lipiec - październik 2015r. - (uzależnione od zawarcia kolejnej umowy powierniczej na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich- termin aktualnej umowy obowiązuje do 30 czerwca 2015r.),
- w zadaniu 2 dodatkowego koszenia w okresie wrzesień- październik 2015r.
• Prawo opcji oznacza, że Zamawiający zleci ilość koszeń określoną w pkt. II.2. SIWZ jako zakres podstawowy, zaś koszenia określone jako objęte prawem opcji mogą zostać zlecone w zależności od potrzeb Zamawiającego.
• Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Koszenia objęte prawem opcji zostaną zlecone w przypadku wystąpienia ich wykonania i możliwości ich sfinansowania. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
• Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego zamówienia częściowego wykraczającego poza zakres podstawowy.
• Obliczenie wynagrodzenia za koszenie objęte zakresem z prawem opcji następować będzie na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)zpsd04dwdp15Ogłoszenie o zamówieniuAlicja Daszczyk185 kB3182015-04-02 12:252015-04-02 12:25
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd04dwdp15Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaAlicja Daszczyk197 kB3542015-04-02 12:262015-04-02 12:26
Pobierz plik (załączniki PDF.zip)zpsd04dwdp15załącznikiAlicja Daszczyk696 kB3132015-04-02 12:272015-04-02 12:27
Pobierz plik (załączniki do edycji.zip)zpsd04dwdp15załaczniki - wersja edytowalnaAlicja Daszczyk10885 kB3252015-04-02 12:302015-04-02 12:30
Pobierz plik (Specyfikacja techniczna.pdf)zpsd04dwdp15Specyfikacja technicznaAlicja Daszczyk74 kB4712015-04-02 12:312015-04-02 12:31
Pobierz plik (Mapa.pdf)zpsd04dwdp15MapaAlicja Daszczyk10524 kB3472015-04-02 12:332015-04-02 12:33
Pobierz plik (Wybór oferty.PDF)zpsd04dwdp15zawiadomienie o wyborze ofertyAlicja Daszczyk776 kB3642015-04-13 09:182015-04-13 09:18