Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remonty cząstkowe i wielko powierzchniowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich i powiatowych z podziałem na zadania.(ZP-SD/01DW-DP/15)

Przedmiotem zamówienia są :
Remonty cząstkowe i wielko powierzchniowe nawierzchni bitumicznych oraz naprawa uszkodzeń nawierzchni
bitumicznych mieszaniną grysowo – emulsyjną wbudowaną pod ciśnieniem za pomocą remonterów drogowych
w ciągu dróg wojewódzkich nr 425,919,920,921,923,924,925,929,932,935 oraz powiatowych na terenie :
Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny , Gmin : Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany z podziałem na zadania :

 

1. Zadanie nr 1 – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami min.- asf. na gorąco wyprodukowanymi
w wytwórniach mas bitumicznych i w recyklerze oraz remonty wielko powierzchniowe mieszankami
mineralno - asfaltowymi na gorąco wyprodukowanymi w wytwórniach mas bitumicznych z użyciem frezarki
w ciągu DW 425,919,920,921,923,924,925,929,932,935;
Zakres szacunkowy robót obejmuje : remont mieszanką na gorąco wyprodukowaną w WMB – 30 ton
wbudowanej mieszanki, remont mieszanką wyprodukowaną w recyklerze – 30 ton, remonty wielko
powierzchniowe z zastosowaniem frezarki – 5000 m2.

2. Zadanie nr 2 – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami min.-asf. na gorąco wyprodukowanymi
w wytwórniach mas bitumicznych i w recyklerze oraz remonty wielko powierzchniowe mieszankami
mineralno - asfaltowymi na gorąco wyprodukowanymi w wytwórniach mas bitumicznych z użyciem frezarki
w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu rybnickiego ziemskiego
Zakres szacunkowy robót obejmuje : remont mieszanką na gorąco wyprodukowaną w WMB – 20 ton
wbudowanej mieszanki, remont mieszanką wyprodukowaną w recyklerze – 30 ton, remonty wielko
powierzchniowe z zastosowaniem frezarki – 1500 m2.

3. Zadanie nr 3 – naprawa uszkodzeń nawierzchni bitumicznych mieszaniną grysowo – emulsyjną wbudowaną pod
ciśnieniem za pomocą remonterów drogowych w ciągu dróg wojewódzkich
425,919,920,921,923,924,925,929,932,935 oraz dróg powiatowych na terenie Powiatu rybnickiego ziemskiego;
Zakres szacunkowy robót obejmuje wbudowanie mieszaniny grysowo – emulsyjnej w ilości do 300 ton.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa uszkodzeń pozimowych i wynikłych z bieżącej eksploatacji w nawierzchniach bitumicznych wyżej wymienionych dróg wojewódzkich i powiatowych metodami : remontu pojedynczych uszkodzeń o zróżnicowanej wielkości łat mieszankami mineralno - asfaltowymi produkowanymi na gorąco w recyklerach , remontu pojedynczych uszkodzeń o zróżnicowanej wielkości łat mieszankami mineralno asfaltowymi na gorąco (mieszanki mineralno - asfaltowe jak w Specyfikacjach technicznych i Wytycznych Technicznych ZDW Katowice) wytwarzanymi w wytwórniach mas bitumicznych, mieszankami mineralno - asfaltowymi na gorąco wyprodukowanymi w wytwórniach mas bitumicznych o wielko wymiarowych powierzchniach przy użyciu frezarki (remonty wielko powierzchniowe - mieszanki mineralno - asfaltowe jak w Specyfikacjach technicznych i Wytycznych Technicznych ZDW Katowice) oraz mieszaniną grysowo – emulsyjną wbudowaną pod ciśnieniem za pomocą remonterów drogowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót dla poszczególnych zadań i Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach oraz STWiOR dla dróg powiatowych, stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem , że ilości robot wymienione w załączonych przedmiarach mają charakter szacunkowy, gdyż z uwagi na charakter zamówienia nie ma możliwości dokładnego ich podania.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/01dwdp/15ogloszenieozamowieniuOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek162 kB4142015-02-17 13:302015-02-17 13:30
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)zpsd/01dwdp/15SIWZSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek332 kB5032015-02-17 13:312015-02-17 13:31
Pobierz plik (Załączniki do SIWZ- wersja edytowalna.doc)zpsd/01dwdp/15zalacznikidosiwzZałączniki do SIWZ wersja edytowalnaLidia Pawliczek232 kB4142015-02-17 13:322015-02-17 13:32
Pobierz plik (Przedmiary robót.zip)zpsd/01dwdp/15przedmiaryPrzedmiary robót zadania 1-3Lidia Pawliczek40 kB3992015-02-17 13:322015-02-17 13:32
Pobierz plik (Kosztorysy ofertowe.zip)zpsd/01dwdp/15kosztorysyKosztorysy ofertowe wzory drukówLidia Pawliczek46 kB3972015-02-17 13:332015-02-17 13:33
Pobierz plik (ZAŁ Nr 13 wykaz dróg powiatowych.pdf)zpsd/01dwdp/15wykazdrogpowiatowychWykaz dróg powiatowychLidia Pawliczek45 kB4462015-02-17 13:342015-02-17 13:34
Pobierz plik (Wytyczne Techniczne ZDW- zadanie nr 1.zip)zpsd/01dwdp/15wytycznetechnicznezdwWytyczne Techniczne ZDW Lidia Pawliczek2455 kB4192015-02-17 13:372015-02-17 13:37
Pobierz plik (STWIOR zadanie nr 2 i 3.zip)zpsd/01dwdp/15specyfikacjetechniczneSTWIORLidia Pawliczek313 kB3912015-02-17 13:382015-02-17 13:38
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF)zpsd/01dwdp/15zawiadomienieowyborzeZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek1289 kB6502015-03-16 11:442015-03-16 11:44