Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej 5343S ul. Furgoła w Czerwionce Leszczynach.(ZP-SD/18DP/14)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n. : Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej 5343S ul. Furgoła w Czerwionce Leszczynach, od skrzyżowania z ulicą Asnyka do połączenia z nową nawierzchnią przed skrzyżowaniem z ulicą Odrodzenia , długości 488 m.

 

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:
- mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas min.-bitumicznych, głęb. cięcia 4 cm 254 m
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej 719 m2
- rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej 457 m
- rozebranie obrzeży trawnikowych 8x30 cm na podsypce piaskowej 394 m
- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, śred. głębokość frezowania 5 cm 158 m2
- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, śred. głębokość frezowania 2 cm 2899 m2
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych grub. 4 cm 6 m2
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych grub. 10 cm 23,1 m2
- rozebranie podbudowy z tłucznia sposobem ręcznym 22 m2
- demontaż studzienek ściekowych ulicznych 3 kpl
- montaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych śred. 500 mm 5 szt.
- montaż kanału z rur PVC śred. 200 mm 9 m
- regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych 2,721 m3
- nadbudowę studni rewizyjnej 1 szt.
- montaż pokryw nadstudziennych 2 szt.
- podbudowę z tłucznia kamiennego i nawierzchnię z betonu asfaltowego na przekopach 22 m2
- ułożenie krawężnika betonowego o wym. 20x30 cm na ławie betonowe i podsypce
cementowo- piaskowej ( na wjazdach o wym. 20x22 cm) 686 m
- ułożenie obrzeży betonowych o wym. 8 x 30 cm na ławie betonowej 358 m
- podbudowa pod chodnik z kruszywa łamanego gr. 20 cm 400 m2
- podbudowa pod chodnik z kruszywa łamanego gr. 10 cm 222 m2
- chodnik z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm na podsypce cem. piaskowej 469,5 m2
- chodnik z kostki betonowej brukowej grub. 6 cm na podsypce cem. piaskowej 183 m2
(przełożenie chodnika – kostka z odzysku)
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 3115 m2
- warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne 160 m2
- mechaniczne wyrównanie ist. Podbudowy mieszanką min. asfaltową śr. grub. 5 cm 366 t
- skropienie skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 3115 m2
- warstwę ścieralną z mieszanki min. asf. grysowej grub. 5 cm 3115 m2
- nawierzchnię zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej 59 m2
- nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej 49,4 m2
- utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym śred. grub. 8 cm 657 m2
- roboty ziemne – wywóz nadmiaru ziemi 220 m3
- wywóz gruzu po robotach rozbiórkowych 54,4 m3

Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia , zakresu oraz technologii wykonania i odbioru robót zawierają: dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/18dp/14ogloszenieozamowieniuOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek142 kB3702014-06-10 13:482014-06-10 13:48
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)zpsd/18dp/14siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków zamówieniaLidia Pawliczek304 kB4612014-06-10 13:482014-06-10 13:48
Pobierz plik (SIWZ -załączniki wersja edytowalna.doc)zpsd/18dp/14siwzzałącznikiSIWZ -załączniki wersja edytowalnaLidia Pawliczek123 kB4982014-06-10 13:492014-06-10 13:49
Pobierz plik (Dokumentacja techniczna.zip)zpsd/18dp/14dokumentacjaDokumentacja technicznaLidia Pawliczek3577 kB4752014-06-10 13:512014-06-10 13:51
Pobierz plik (Przedmiar robót.pdf)zpsd/18dp/14przedmiarPrzedmiar robótLidia Pawliczek117 kB5012014-06-10 13:512014-06-10 13:51
Pobierz plik (ST Furgoła.zip)zpsd/18dp/14stSpecyfikacje techniczneLidia Pawliczek194 kB5092014-06-10 13:522014-06-10 13:52
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf)zpsd/18dp/14odpowiedzinapytaniaOdpowiedzi na pytania WykonawcówLidia Pawliczek319 kB3582014-06-17 14:182014-06-17 14:18
Pobierz plik (Modyfikacja SIWZ.pdf)zpsd/18dp/14modyfikacjasiwzModyfikacja treści SIWZLidia Pawliczek222 kB3432014-06-17 14:182014-06-17 14:18
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsd/18dp/14zawiadomienieowyborzeZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek188 kB3782014-06-30 09:352014-06-30 09:35