Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Przebudowa drogi powiatowej nr 3538S ul. Morcinka w Pstrążnej.(ZP-SD/22DP/16)

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej 3538S na odcinku ulicy Morcinka w Pstrążnej
od km 0+410 załączonej dokumentacji projektowej do km 1+081 tj. do granicy z powiatem raciborskim ,
łącznej długości 0,671km, polegająca m.in. na :

a) odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych , w tym:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,671 km

b) zdjęciu warstwy humusu i darniny, w tym:
- ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grub. 15 cm - 1215,0 m2

c) rozbiórce elementów dróg, w tym m.in.
- mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni bitumicznej - 14,0 m
- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno głęb. 5 cm - 3045 m2
- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub. 10 cm - 3045 m2
- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 5 cm - 59 m2
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - 71,8 m2
- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - 6,2 m2
- mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub. 15 cm - 0,7 m2
- demontaż studzienek ściekowych - 1 szt.
- wywiezienie gruzu wraz kosztami utylizacji - 314,64m3

d) wykonaniu wykopów, w tym m.in. :
- roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - 105,3 m3
- roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi i kosztami utylizacji – 1776 m3
- plantowanie skarp i dna wykopów - 317 m2

e) wykonaniu nasypów
- ręczne formowanie nasypów, zagęszczenie nasypów - 105,3 m3
- plantowaniu nasypów - 719,4 m2

f) wykonaniu kanalizacji deszczowej, w tym m.in.
- wykopy liniowe pod kolektor - 94 m3
- wykopy liniowe pod przykanalik - 9,1 m3
- wykopy pod studzienki ściekowe i studnie rewizyjne - 74,5 m3
- ażurowe umocnienie ścian wykopów - 340,6 m2
- kanały z rur PCV śred. 200 mm - 7,0 m
- kanały z rur PCV 315mm - 50,0 m
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm - 4 szt.
- studnie chłonne z kręgów 1,2m - 2 szt.
- studzienki ściekowe betonowe śred. 500 mm - 7 szt.
- obsypanie kanału z PCV piaskiem - 46,2 m3
- zasypywanie wykopów - 115,3 m3
- odwóz ziemi z wykonania wykopów , utylizacja gleby - 62,9 m3

g) wykonaniu koryta wraz z profilowaniem, w tym
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni - 3928,4 m2

h) wzmocnieniu podłoża , w tym:
- warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - 3928,4 m2

i) wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, w tym:
- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych grub. 24 cm - 3748,4 m2
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grub. 12 cm - 3748,4 m2

j) oczyszczeniu i skropieniu warstw konstrukcyjnych - 3748,4 m2

k) wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, w tym:
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych - 3612 m2
- warstwa wiążąca z mieszanki min. asfaltowej grub. 5 cm - 3612 m2
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych - 3612 m2
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej grub. 5 cm - 3637,1 m2

l) umocnieniu powierzchni skarp
- humusowanie skarp z obsianiem przy grub. w-wy humusu 5 cm - 1036,0 m2

m) ręcznym profilowaniu i zagęszczaniu poboczy oraz utwardzeniu destruktem asfaltowym
- 595 m2
n) ułożeniu krawężników, w tym m.in.
- ława betonowa z oporem pod krawężnik - 40,25 m3
- ułożenie krawężnika betonowego - 676 m

o) wykonaniu chodnika , w tym:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - 619 m2
- wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego grub. 10 cm - 449 m2
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej grub. 6 cm - 449 m2
- wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego grub. 15 cm - 81,3 m2
- nawierzchnia na zjazdach przez chodnik z kostki betonowej grub. 8 cm - 81,3 m2

p) ułożeniu obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm - 362 m

r) regulacja wjazdów i wyjazdów z bram
- remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej - 67,8 m2
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej - 8,7 Mg

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/22dp/16ogloszenieozamowieniuOgloszenie o zamówieniuLidia Pawliczek678 kB3802016-09-05 15:142016-09-05 15:14
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)zpsd/22dp/16siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Lidia Pawliczek796 kB3372016-09-05 15:152016-09-05 15:15
Pobierz plik (02. Plan sytuacyjny w skali 1_1000.pdf)zpsd/22dp/16projekt część rys.Zał. nr 1 projekt plan sytuacyjnyLidia Pawliczek2410 kB3022016-09-05 15:202016-09-05 15:20
Pobierz plik (02a. Plan zagospodarowania terenu w skali 1-1000.pdf)zpsd/22dp/16projekt część rys.Zał. nr 1 projekt plan zagospodarowaniaLidia Pawliczek1014 kB2832016-09-05 15:202016-09-05 15:20
Pobierz plik (03. Profil podłużny w skali 1-1000_100.pdf)zpsd/22dp/16projekt część rys.Zał. nr 1-projekt profil podłuznyLidia Pawliczek239 kB2692016-09-05 15:212016-09-05 15:21
Pobierz plik (04. Przekroje poprzeczne w skali 1-1000.pdf)zpsd/22dp/16projekt część rys.Zał. nr 1 projekt przekroje poprzeczneLidia Pawliczek168 kB2662016-09-05 15:212016-09-05 15:21
Pobierz plik (05. Przekroje typowe w skali 1-50.pdf)zpsd/22dp/16projekt część rys.Zał. nr 1 projekt przekroje typoweLidia Pawliczek214 kB2642016-09-05 15:222016-09-05 15:22
Pobierz plik (Zał. nr 1 projekt część opisowa.zip)zpsd/22dp/16projekt częśćopisowaZał. nr 1 projekt część opisowaLidia Pawliczek1989 kB2862016-09-05 15:232016-09-05 15:23
Pobierz plik (Zał. nr 3 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.pdf)zpsd/22dp/16sstSpecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobótLidia Pawliczek1029 kB3002016-09-05 15:252016-09-05 15:25
Pobierz plik (Przedmiar robót.pdf)zpsd/22dp/16przedmiarZał. nr 3 Przedmiar robótLidia Pawliczek2147 kB5582016-09-05 15:262016-09-05 15:26
Pobierz plik (Tabela inwentaryzacji jezdni i pobocza.pdf)zpsd/22dp/16tabelajezdniTabela inwentaryzacji jezdniLidia Pawliczek135 kB2542016-09-05 15:272016-09-05 15:27
Pobierz plik (Tabela objętości robót ziemnych.pdf)zpsd/22dp/16tabela robótTabela robót ziemnychLidia Pawliczek109 kB2642016-09-05 15:282016-09-05 15:28
Pobierz plik (Tabela plantowania i schodkowania.pdf)zpsd/22dp/16tabelaplantowaniaTabela plantowania i schodkowaniaLidia Pawliczek108 kB2682016-09-05 15:292016-09-05 15:29
Pobierz plik (zestawienie odwodnienia1.pdf)zpsd/22dp/16odwodnienie1Tabela odwodnienia1Lidia Pawliczek69 kB2592016-09-05 15:292016-09-05 15:29
Pobierz plik (zestawienie odwodnienia2.pdf)zpsd/22dp/16odwodnienie2Tabela odwodnienia2Lidia Pawliczek217 kB2542016-09-05 15:302016-09-05 15:30
Pobierz plik (zestawienie odwodnienia3.pdf)zpsd/22dp/16odwodnienie3Tabela odwodnienia3Lidia Pawliczek66 kB2602016-09-05 15:302016-09-05 15:30
Pobierz plik (Załączniki nr 4-9 do SIWZ.zip)zpsd/22dp/16zalaczniki4,5,6,7,9Załączniki do SIWZ 4,,4a,5,6,7,9Lidia Pawliczek89 kB2802016-09-05 15:312016-09-05 15:34
Pobierz plik (Zał. nr 8 Istotne postanowienia umowne.pdf)zpsd/22dp/16istotnepostanowieniaumowyIstotne Postanowienia UmowneLidia Pawliczek306 kB2592016-09-05 15:332016-09-05 15:33
Pobierz plik (Zał. nr 10 do SIWZ  wzor oświadczenia gwarancyjnego.pdf)zpsd/22dp/16wzóroswiadczeniaZał. nr 10 wzór oświadczenia gwarancyjnegoLidia Pawliczek279 kB3602016-09-05 15:332016-09-05 15:33
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców.PDF)zpsd/22dp/16odpowiedzinapytaniaOdpowiedzi na pytania WykonawcówLidia Pawliczek338 kB5202016-09-15 07:362016-09-15 07:36
Pobierz plik (Poprawiony zalacznik nr 7 do SIWZ - formularz oferty.doc)zpsd/12dp/16poprawionyzalacznik7Poprawiony zał. nr 7 do SIWZ- formularz ofertyLidia Pawliczek73 kB2582016-09-15 07:382016-09-15 07:38
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert ..pdf)zpsd/22dp/16zestawienieofertZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek539 kB3442016-09-20 12:182016-09-20 12:18
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF)zpsd/22dp/16informacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek489 kB2932016-10-04 13:332016-10-04 13:33