Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont drogi powiatowej nr 5601S na odcinku ulicy Rybnickiej w Nowej Wsi.(ZP-SD/16DP/16)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zadanie p.n. Remont drogi powiatowej nr 5601S na odcinku ulicy Rybnickiej w Nowej Wsi, długości 881m, początek remontu tj. km. 0+000 przyjęto za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 923.

Zakres remontu obejmuje m.in.:

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe , w tym :
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej - 745 m2
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7cm - 61 m2
- rozebranie nawierzchni z trylinki grub. 15 cm - 22 m2
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitum. gr. 5 cm - 650 m2
- rozebranie podbudowy z łupka przepalonego - 650 m2
- rozebranie krawężników o wym. 15x30 cm - 920 m
- rozebranie obrzeży o wym. 8x30 cm - 299 m
- frezowanie nawierzchni grub. 3 cm -5462 m2
- frezowanie nawierzchni grub. 5 cm - 195 m2
- rozebranie nawierzchni z mas min.-bitum. grub. 12 cm - 290 m2
- rozebranie podbudowy z tłucznia grub. 20 cm - 290 m2
- mechaniczne ścinanie poboczy grub. 10 cm - 645 m2

2. Odwodnienie i regulację urządzeń, w tym:
- wykopy pod kanał i demontaż istniejącego kanału - 491 m3
- demontaż rurociągu z rur betonowych śred. 400 mm - 237 m
- demontaż studni rewizyjnych - 12 szt.
- demontaż studzienek ściekowych - 5 szt.
- montaż studzienek ściekowych - 21 szt.
- montaż kanału z rur PVC o średnicy 400 mm -253,1m
- sączek perforowany śred. 100 mm - 253,1m
- montaż przykanalików z rur PVC śred. 200 mm - 38,3m
- montaż studni rewizyjnych z kregów betonowych śred. 100 cm - 13 szt.
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - 1,98 m3
- zasypanie wykopów - 465,3m3

3. Podbudowa, chodniki, w tym:
- podbudowa z tłucznia kamiennego w-wa dolna 25cm ,w-wa górna 15cm - 35 m2
- koryto na poszerzeniach jezdni i chodnikach głęb. 40 cm - 758 m2
- koryto na poszerzeniach jezdni i chodnikach głęb. 60 cm - 75 m2
- koryto na poszerzeniach jezdni i chodnikach głęb. 30 cm - 20 m2
- koryto na poszerzeniach jezdni i chodnikach głęb. 20 cm - 452 m2
- koryto na poszerzeniach jezdni i chodnikach głęb. 10 cm - 125 m2
- warstwa odsączająca z piasku grub. 15 cm - 833 m2
- podbudowa z tłucznia kamiennego w-wa dolna 25cm - 833 m2
- krawężniki kamienne o wym. 15x30 cm na ławie betonowej - 834 m2
- krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na ławie betonowej - 223 m2
- obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm na ławie betonowej - 523 m2
- podbudowa z tłucznia kamiennego w-wa górna 15cm - 615 m2
- podbudowa z tłucznia kamiennego w-wa grub. 20 cm - 763 m2
- podbudowa z tłucznia kamiennego w-wa grub. 10 cm - 126 m2
- chodniki o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm -763,4 m2
- chodniki o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm (z odzysku) - 195 m2

4. Jezdnia i bitumiczne pobocze, w tym:
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni - 6074 m2
- skropienie nawierzchni asfaltem drogowym - 6074 m2
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.asfalt
(średnia grubość wyrównania 4 cm) - 571 Mg
- warstwa przeciwspękaniowa pod w-wy bitumiczne - 5829 m2
- nawierzchnia z mieszanek min. asfalt. AC16W w-wa wiążąca 5 cm - 5829 m2
- nawierzchnia z mieszanek min. asfalt. AC11S w-wa ścieralna 5 cm - 6031 m2
- nawierzchnia z kostki granitowej na zatoce autobusowej - 115 m2

5. Zjazdy, w tym:
- regulacja wysokościowa zjazdów o naw. bitumicznej - 74 m2
- regulacja wysokosciowa zjazdów o nawierzchni z kostki (kostka odzysk) - 76 m2

6. Utwardzenie poboczy i zjazdów, w tym:
- utwardzenie poboczy i zjazdów destruktem asfaltowym - 830 m2

7. Roboty wykończeniowe
- wywóz nadmiaru ziemi - 1081 m3
- wywóz gruzu - 318,5 m3

Powyższe zapisy i ilości wyszczególniają ważniejsze pozycje występujące w projekcie , opisane w wersji skróconej, celem orientacji co do zakresu robót.
Opis ten nie powiela przedmiaru robót w pełnym zakresie (nie zawiera 100% pozycji przedmiaru), ani nie uwzględnia pełnego zakresu prac przewidzianego projektem.
Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia , zakresu oraz technologii wykonania i odbioru robót zawierają: projekt budowlano- wykonawczy wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót a także przedmiar robót .
Dołączony przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny . Przedmiar robót nie stanowi samodzielnej podstawy wyceny robót. Pozycje należy zestawiać z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/16dp/16ogloszenieozamowieniuOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek622 kB2852016-06-24 10:332016-06-24 10:33
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd/16dp/16siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z zal. 1-7Lidia Pawliczek543 kB3342016-06-24 10:332016-06-24 10:33
Pobierz plik (Zalaczniki do SIWZ edytowalne.doc)zpsd/16dp/16zalacznikidosiwzZalaczniki 1-7 do siwz wersja edytowalnaLidia Pawliczek113 kB3012016-06-24 10:422016-06-24 10:42
Pobierz plik (Przedmiar  robót.pdf)zpsd/16dp/16przedmiarrobotPrzedmiar robótLidia Pawliczek503 kB3382016-06-24 10:442016-06-24 10:44
Pobierz plik (dokumentacja projektowa.zip)zpsd/16dp/16dokumentacjaprojektowaDokumentacja projektowaLidia Pawliczek19760 kB3422016-06-24 10:492016-06-24 10:49
Pobierz plik (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (2).zip)zpsd/16dp/16specyfikacjetechniczneSpecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobótLidia Pawliczek247 kB3102016-06-24 10:512016-06-24 10:51
Pobierz plik (Istotne Postanowienia Warunków Umowy.pdf)zpsd/16dp/16istotnepostanowieniaIstotne postanowienia warunków umowyLidia Pawliczek383 kB3272016-06-24 11:382016-06-24 11:38
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsd/16dp/16zawiadomienieowyborzeZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek376 kB2772016-07-15 12:342016-07-15 12:34