Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont drogi powiatowej nr 5601S na odcinku ulicy Sumińskiej w Gaszowicach i w Szczerbicach.(ZP-SD/13DP/16)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zadanie p.n. "Remont drogi powiatowej nr 5601S na odcinku ulicy Sumińskiej w Gaszowicach i Szczerbicach” , (od granicy z m. Sumina km umowny 1+997 do gr. z m. Jejkowice km umowny 0+000), długość odcinka 1,997 km.
Remont drogi na odcinku długości 1,997 km, polega m.in. na:


- wykonaniu prawego pobocza bitumicznego o szerokości 1,50 m i obejmującego następujące roboty:
wykonanie koryta na głębokość 53 cm, wykonanie dwuwarstwowej podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego (warstwa
dolna grubości 25 cm z kruszywa 0-63 mm i warstwa górna grubości 15 cm z kruszywa 0-31,5 mm) na łącznej powierzchni
3244m2;
- wykonaniu na całej szerokości (6,00+1,50) warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16P o średniej
grubości 3 cm na powierzchni 15 335 m2; ułożenie geosiatki przeciwspękaniowej na powierzchni 15 335m2 oraz dwóch
warstw nawierzchni z betonu asfaltowego tj: warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W grub. 5 cm na
powierzchni 15 195 m2 i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej z AC11S grub. 5 cm na powierzchni
15 751m2;
- na odcinku od km - 0+095,5 do km 0+000 istniejącą warstwę ścieralną projektuje się rozebrać (poprzez frezowanie) i ułożyć
nową z betonu asfaltowego grubości 5 cm (mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S);
- na całym odcinku po stronie lewej ( na powierzchni 2895 m2 )należy umocnić pobocze na szerokość 1,50 m warstwą
grubość 15 cm z destruktu (frezu) pozyskanego z rozbiórki nawierzchni (37m3), pozostałą potrzebną ilość materiału
zabezpiecza Wykonawca.;
- odtworzeniu rowów przydrożnych (korekta niwelety podłużnej dna rowu, nowe ukształtowanie skarp i przeciwskarp), wraz
z humusowaniem i obsianiem; a na odcinkach o spadku podłużnym 2,0% ÷3,0% umocnić darniną układaną na płask;
a przy spadku powyżej 3,0% umocnić płytami ażurowymi 60x40x8 cm (dno rowu szerokości 0,40 m i skarpy do wysokości 0,40 m)
- remoncie przepustów drogowych (w km 0+811, 1+067 i 1+817) ;
- wymianie rur przepustowych pod wszystkimi zjazdami indywidualnymi i publicznymi, na rury z PVC-U z wyjątkiem zjazdu na
ul. Leśną; wloty/wyloty projektowanych przepustów zostaną umocnione w części dolnej betonowymi fundamentami
czołowymi, a w części górnej obrukowane kostką kamienną na warstwie betonu.
- dostosowaniu wysokościowym zjazdów indywidualnych i publicznych do zmienionej niwelety krawędzi drogi, poprzez
wyrównanie mieszanką mineralno-asfaltową w przypadku nawierzchni bitumicznych, oraz przebrukowaniu z uprzednim
wyrównaniem podbudowy kruszywem łamanym w przypadku nawierzchni z kostki lub płyt betonowych, natomiast zjazdy
o nawierzchni gruntowej zostaną utwardzone warstwą destruktu grubości 15 cm.
Na krawędzi jezdni lub bitumicznego pobocza należy ustawić betonowy krawężnik najazdowy15x22 cm ułożony na ławie betonowej. Na zjazdach o nawierzchni ulepszonej (z kostki, płyt betonowych itp.) dodatkowo na granicy pasa drogowego zostanie ustawiony krawężnik betonowy wtopiony 12x25 cm na ławie betonowej, zaś krawędzie boczne zjazdów umocni się obrzeżem betonowym 8x30 cm również na ławie betonowej.
- w km 0+484-0+496 projektuje się peron przystanku autobusowego długości 12,0 m i szerokości 2,0m z kostki brukowej grubości 8 cm i podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm; od strony jezdni ograniczony krawężnikiem kamiennym 15x30 cm wystającym 12 cm nad krawędź nawierzchni na ławie betonowej, pozostałe krawędzie zostaną umocnione obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej.
- w km 1+588-1+611 projektuje się zatokę postojową dla 3 samochodów osobowych długości 6,0 m = 18,0 m, równolegle do osi drogi o konstrukcji jak dla pobocza bitumicznego; od strony jezdni ograniczony krawężnikiem kamiennym 15x30 cm wystającym 12 cm nad krawędź nawierzchni; pozostałe krawędzie zostaną umocnione obrzeżem betonowym 8x30 cm, dla zabezpieczenia dolnej części przylegającego parkanu przed zasypaniem, projektuje się na całej długości (23,0 m) ustawić ściankę oporową z elementów prefabrykowanych typu "L" wysokości 1,50 m i szerokości u podstawy 0,85 m.
- w km 1+581-1+588 projektuje się przejście dla pieszych (wysepka długości 8,0 m, szerokości 1,50 m o konstrukcji jak dla peronu przystankowego; od strony jezdni ograniczony krawężnikiem kamiennym 15x30 cm wystającym 12 cm nad krawędź nawierzchni; pozostałe krawędzie zostaną umocnione obrzeżem betonowym 8x30 cm .
- odnowie oznakowania poziomego farbą akrylową, natomiast pionowego (z odzysku i nowe) z lokalizacją jak w projekcie organizacji ruchu;
- ustawieniu poręczy ochronnych przy przepustach drogowych - strona prawa (24 m), barieroporęczy przy przepuście w km 1+817 (24m) oraz zainstalowanie punktowych elementów odblaskowych na granicy jezdni i bitumicznego pobocza na całej długości projektowanego odcinka za wyjątkiem skrzyżowania z ul. Jerozolimską po stronie prawej w ilości 330 szt.( należy uwzględnić zainstalowanie punktowych elementów odblaskowych aluminiowych z trzpieniem o odbłyśniku dwustronnym, dwubarwnym montowanych przez klejenie i wiercenie na granicy jezdni i bitumicznego pobocza ).

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/13dp/16ogloszenieOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek497 kB2462016-05-30 12:482016-05-30 12:48
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd/13dp/16siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z zal. 1-7Lidia Pawliczek532 kB3062016-05-30 12:492016-05-30 12:49
Pobierz plik (Istotne Postanowienia Warunków Umowy.pdf)zpsd/13dp/16istotnepostanowieniaIstotne postanowienia warunków umowyLidia Pawliczek280 kB2782016-05-30 12:502016-05-30 12:50
Pobierz plik (Załączniki do SIWZ edytowalne.doc)zpsd/13dp/16zalacznikidosiwz Zalaczniki 1-7 do siwz wersja edytowalnaLidia Pawliczek112 kB2612016-05-30 12:512016-05-30 12:51
Pobierz plik (Dokumentacja projektowa - część opisowa.pdf)zpsd/13dp/16czescopisowaDokumentacja projektowa czesc opisowaLidia Pawliczek164 kB3072016-05-30 12:532016-05-30 12:53
Pobierz plik (Przedmiar robót.pdf)zpsd/13dp/16przedmiarrobótPrzedmiar robótLidia Pawliczek3242 kB5172016-05-30 12:542016-05-30 12:54
Pobierz plik (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.zip)zpsd/13dp/16sstSpecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobótLidia Pawliczek4787 kB5582016-05-30 12:562016-05-30 12:56
Pobierz plik (Dokumentacja projektowa-orientacja, plan zagospodarowania.zip)zpsd/13dp/16orientacjaplanzagospDokumentacja projektowa- orientacja,plan zagospodarowaniaLidia Pawliczek3341 kB2802016-05-30 12:582016-05-30 12:58
Pobierz plik (Dokumentacja projektowa - tabele.zip)zpsd/13dp/16tabeleDokumentacja projektowa tabeleLidia Pawliczek1116 kB2612016-05-30 13:002016-05-30 13:00
Pobierz plik (Dokumentacja projektowa - przekroje.zip)zpsd/13dp/16przekrojeDokumentacja projektowa - przekrojeLidia Pawliczek769 kB2662016-05-30 13:012016-05-30 13:01
Pobierz plik (Dokumentacja projektowa- profil podłużny.zip)zpsd/13dp/16profilpodluznyDokumentacja projektowa- profil podłuznyLidia Pawliczek299 kB2592016-05-30 13:022016-05-30 13:02
Pobierz plik (Projekt  organizacji ruchu.zip)zpsd/13dp/16projektorganizacjiruchuProjekt stałej organizacji ruchuLidia Pawliczek142 kB2562016-05-30 13:042016-05-30 13:04
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania wykonawców 1.PDF)zpsd/13dp/16odpowiedzinapytaniaOdpowiedzi na pytania Wykonawców 1Lidia Pawliczek214 kB2302016-06-09 08:522016-06-09 08:58
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2.PDF)zpsd/13dp/16odpowiedzinapytaniaOdpowiedzi na pytania Wykonawców 2Lidia Pawliczek213 kB2172016-06-09 08:532016-06-09 08:58
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2).PDF)zpsd/13dp/16zawiadomienie o wyborzeZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek428 kB2472016-06-21 13:442016-06-21 13:44