Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont drogi powiatowej nr 5312S na odcinku ulicy Palowickiej w Bełku.(ZP-SD/11DP/16)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n: Remont drogi powiatowej nr 5312S na odcinku ulicy Palowickiej w Bełku. Zakres obejmuje odcinek od kapliczki ceglanej po stronie lewej (km umowny 0+000) do granicy miejscowości Bełk/Palowice (km umowny 1+032).
Remont drogi na odcinku od km 0+000 do km 1+032 długości 1,032 km, polega m.in. na:


- poszerzeniu jezdni do szerokości 6,00 m i wykonaniu lewego pobocza bitumicznego o szerokości 1,25 m ,
w tym:
wykonanie koryta na głębokość 53 cm, wykonanie dwuwarstwowej podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego (warstwa dolna grubości 25 cm z kruszywa 0-63 mm i warstwa górna grubości 15 cm z kruszywa 0-31,5 mm); wyrównanie istniejącej konstrukcji betonem asfaltowym (mieszanką mineralno-asfaltową AC16P), o średniej grubości warstwy 3 cm, ułożenie geosiatki przeciwspękaniowej na całej powierzchni, ułożenie dwóch warstw nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 2 razy 5 cm z betonu asfaltowego z mieszanki AC16W w warstwie dolnej i AC11S w warstwie ścieralnej;

- utwardzeniu prawostronnego pobocza szerokości 1,25m, w tym:
wykonanie koryta na głębokość do 15 cm, utwardzenie pobocza destruktem (frezem) pozyskanym z rozbiórki istniejącej nawierzchni, grubość warstwy destruktu 15 cm;
- odtworzeniu rowów przydrożnych (korekta niwelety podłużnej i kierunku dna rowu, ukształtowanie dna, skarpy i przeciwskarpy), humusowanie i obsianie;
- umocnieniu lewego rowu przydrożnego na całej długości korytkami żelbetowymi 68x59x74 cm na ławie z pospółki 44x15 cm;
- remoncie przepustu drogowego w km 0+555,5 polegającym na rozbiórce istniejących uszkodzonych ścianek czołowych i rur przepustowych, wykonaniu ławy fundamentowej z pospółki grubości 40 cm i szerokości 63 cm, ułożeniu na długości 12,0 m nowych rur żelbetowych fi 80 cm i wykonaniu betonowych ścianek czołowych;
- wymianie rur przepustowych pod wszystkimi zjazdami indywidualnymi i publicznymi, na rury z PVC o tych samych średnicach.
- dostosowaniu wysokościowym nawierzchni zjazdów i wjazdów do bram do zmienionej niwelety krawędzi drogi, poprzez wyrównanie mieszanką mineralno-asfaltową w przypadku nawierzchni bitumicznych, oraz przebrukowanie z uprzednim wyrównaniem podbudowy w przypadku nawierzchni z kostki , trylinki lub płyt betonowych, natomiast zjazdy o nawierzchni gruntowej zostaną utwardzone warstwą destruktu grubości 15 cm.
- w km 0+855-0+875 po stronie lewej projektuje się peron przystanku autobusowego długości 20,0 m i szerokości 2,0m z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm; od strony jezdni ograniczony krawężnikiem kamiennym 15x30 cm wystającym 12 cm nad krawędź nawierzchni ułożonym na ławie betonowej z oporem, pozostałe krawędzie zostaną umocnione obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej.
- odnowie oznakowania poziomego (362 m2) i pionowego (5 szt) z lokalizacją jak w projekcie organizacji ruchu;
- wymianie poręczy ochronnych na skrzyżowaniu z ul. Wysoką na długości 12,0 m, ustawienie barier ochronnych przy przepustach drogowych w km 0+555,5 i 0+682 na długości 24x2x2 = 96 m oraz zainstalowanie punktowych elementów odblaskowych aluminiowych z trzpieniem o odbłyśniku dwustronnym, dwubarwnym montowanych przez klejenie i wiercenie na granicy jezdni i bitumicznego pobocza w ilości 172 szt.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/11dp/16ogloszenieOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek552 kB2632016-05-16 14:202016-05-16 14:20
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd/11dp/16siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z zal. 1-7Lidia Pawliczek536 kB3392016-05-16 14:222016-05-16 14:22
Pobierz plik (Zalaczniki do SIWZ -wersja edytowalna.doc)zpsd/11dp/16zalacznikidosiwzZałączniki do SIWZ edytowalneLidia Pawliczek112 kB3042016-05-16 14:232016-05-16 14:23
Pobierz plik (Istotne Postanowienia Warunków Umowy.pdf)zpsd/11dp/16istotnepostanowieniawarunkowumowyIstotne postanowienia warunków umowyLidia Pawliczek277 kB3142016-05-16 14:242016-05-16 14:24
Pobierz plik (Przedmiar robót.zip)zpsd/11dp/16przedmiarrobotPrzedmiar robótLidia Pawliczek2639 kB3332016-05-16 14:252016-05-16 14:25
Pobierz plik (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.zip)zpsd/11dp/16stwiorSpecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobótLidia Pawliczek5025 kB4482016-05-16 14:272016-05-16 14:27
Pobierz plik (Dokumentacja projektowa - część opisowa.zip)zpsd/11dp/16projektczescopisDokumentacja projektowa czesc opisowaLidia Pawliczek1941 kB3422016-05-16 14:292016-05-16 14:29
Pobierz plik (II.Dokumentacja projektowa -czesc rysunkowa II.zip)zpsd/11dp/16dokumentacjaczescrysunkowa2Dokumentacja projektowa czesc rysunkowa 2Lidia Pawliczek1014 kB3342016-05-16 14:452016-05-16 14:45
Pobierz plik (01. Orientacja.pdf)zpsd/11dp/16orientacjaDokumentacja projektowa 1 orientacjaLidia Pawliczek1563 kB3092016-05-16 14:472016-05-16 14:47
Pobierz plik (02. Plan zagospodarowania terenu.pdf)zpsd/11dp/16planzagospodarowaniaDokumentacja projektowa cz. rysunkowa 1 plan zagospodarowaniaLidia Pawliczek1986 kB3462016-05-16 14:492016-05-16 14:49
Pobierz plik (03. Profil podłużny 1-1000_100.pdf)zpsd/11dp/16profilpodluznyDokumentacja projektowa cz. rysunkowa 1 profil podluznyLidia Pawliczek191 kB3152016-05-16 14:502016-05-16 14:50
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców.PDF)zpsd/11dp/16odpowiedzinapytaniaOdpowiedzi na pytania wykonawcówLidia Pawliczek101 kB3052016-05-20 14:102016-05-20 14:10
Pobierz plik (Zmiana treści SIWZ.PDF)zpsd/11dp/16zmianasiwzZmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek142 kB2792016-05-20 14:112016-05-20 14:11
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF)zpsd/11dp/16zawiadomienieowyborzeZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek458 kB2532016-06-06 14:092016-06-06 14:09