Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Przebudowa drogi powiatowej nr 5025S na odcinku ulicy Dworcowej w Lyskach.(ZP-SD/10DP/16)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n: Przebudowa drogi powiatowej nr 5025S na odcinku ulicy Dworcowej w Lyskach od skrzyżowania z ulicą Wygony do zjazdu do posesji nr 11, długości 0,419 km plus wcięcia 2x5,0 m.
Szczegółowy zakres robót oraz zaprojektowane konstrukcje przedstawia projekt budowlano – wykonawczy, stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:


- remont nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+000-0+419 (km um. 0+000 tj. początek remontowanego odcinka przyjęto na wysokości pos. 9-11) długości 419 m + odcinki wcięcia2x5,0 m, szerokości 6,00 m a na łuku poziomym w prawo do 7,10 m o powierzchni 2486,9 m2 a wraz z projektowanym lewostronnym poboczem 3130,7 m2; przedmiotowy remont obejmuje: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na średnią głębokość 3 cm, ułożenie warstwy wyrównawczej gr. 3 cm z betonu asfaltowego, a na odcinku od km 0+083 do 0+108,5, dodatkowe wyrównanie grubości do 11 cm, ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej grubości 2x5 cm ;
- wykonanie lewostronnego pobocza bitumicznego na odcinku od km 0+017,4 do 0+410 o długości 396,2 m, szerokości 1,50m o powierzchni 643,8 m2 i utwardzenie prawostronnego pobocza destruktem na odcinku od km 0+000 do 0+419 długości 419 m, na szerokości 1,25 m o powierzchni 523,8 m2;
- odtworzenie urządzeń powierzchniowego odwodnienia całego pasa drogowego na odcinku od km 0+000 do 0+419 (odbudowa i umocnienie rowów drogowych);
- odnowa oznakowania poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- dostosowanie wysokościowe zjazdów do zmienionej niwelety drogi a zjazdy o nawierzchni gruntowej na szerokość pasa drogowego przewiduje się utwardzić destruktem;

Powyższe zapisy i ilości wyszczególniają ważniejsze pozycje występujące w projekcie , opisane w wersji skróconej, celem orientacji co do zakresu robót.
Opis ten nie powiela przedmiaru robót w pełnym zakresie (nie zawiera 100% pozycji przedmiaru), ani nie uwzględnia pełnego zakresu prac przewidzianego projektem.
Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia , zakresu oraz technologii wykonania i odbioru robót zawierają: projekt budowlano- wykonawczy wraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót a także przedmiar robót .
Dołączony przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny . Przedmiar robót nie stanowi samodzielnej podstawy wyceny robót . Pozycje należy zestawiać z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/10dp/16ogloszenieOgloszenie o zamówieniuLidia Pawliczek491 kB2922016-04-15 10:002016-04-15 10:00
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd/10dp/16siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek523 kB3532016-04-15 10:012016-04-15 10:01
Pobierz plik (Zalaczniki do SIWZ edytowalne.doc)zpsd/10dp/16zalacznikiedytowalnesiwzZałączniki do SIWZ edytowalneLidia Pawliczek112 kB3122016-04-15 10:022016-04-15 10:18
Pobierz plik (Istotne Postanowienia Warunków Umowy.pdf)zpsd/10dp/16istotnepostanowieniaIstotne postanowienia warunków umowyLidia Pawliczek279 kB3342016-04-15 10:032016-04-15 10:03
Pobierz plik (Projekt - Część opisowa.zip)zpsd/10dp/16oprojektopisowyDokumentacja projektowa czesc opisowaLidia Pawliczek96 kB3232016-04-15 10:112016-04-15 10:11
Pobierz plik (Projekt - Część rysunkowa.zip)zpsd/10dp/16oprojektrysunkowaDokumentacja projektowa czesc rysunkowaLidia Pawliczek1464 kB3222016-04-15 10:122016-04-15 10:12
Pobierz plik (Przedmiar robót.pdf)zpsd/10dp/16przedmiarrobotPrzedmiar robótLidia Pawliczek3619 kB3532016-04-15 10:152016-04-15 10:15
Pobierz plik (Tabele do przedmiaru robót.zip)zpsd/10dp/16tabele do przedmiaruTabele do przedmiaruLidia Pawliczek724 kB3082016-04-15 10:172016-04-15 10:17
Pobierz plik (Zmiana SIWZ.PDF)zpsd/10dp/16zmianasiwzZmiana Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek218 kB2962016-04-18 12:412016-04-18 12:41
Pobierz plik (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.pdf)zpsd/10dp/16stwiorSpecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobótLidia Pawliczek9296 kB2852016-04-18 12:432016-04-18 12:43
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty.PDF)zpsd/10dp/16zawiadomienieowyborzeZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek399 kB2632016-05-19 07:182016-05-19 07:18