Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych utrzymywanych przez ZDP Rybnik (ZP-SD/6DP/16)

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie odnowy oznakowania poziomego na całej sieci dróg powiatowych posiadającej oznakowania poziome, zlokalizowanych na terenie gmin powiatu rybnickiego tj.: Lyski, Gaszowice, Jejkowice, Świerklany, Czerwionka-Leszczyny utrzymywanych przez ZDP Rybnik.


Roboty obejmują: wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego dróg farbą akrylową białą z zastosowaniem kulek szklanych – wstępny zakres robót 16160 m2, wykonanie oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego z zastosowaniem kulek szklanych, kolor biały – wstępny zakres robot 100m2, wykonanie oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego z zastosowaniem kulek szklanych, kolor czerwony – wstępny zakres robót 40m2, bezinwazyjne usuwanie istniejącego oznakowania poziomego – wstępny zakres robót 100m2, montaż punktowych elementów odblaskowych, aluminiowych z trzpieniem, o odbłyśniku dwustronnym, dwubarwnym i jednobarwnym, montaż przez klejenie i wiercenie – wstępny zakres robót 150 szt.
Roboty związane z odnową oznakowania poziomego będą wykonane w dwóch etapach:
1) I etap prac obejmuje wykonanie odnowy oznakowania na całej sieci dróg powiatowych posiadających oznakowanie, za wyjątkiem odcinków dróg przeznaczonych do remontu (do remontu nawierzchni jezdni przeznaczono ok. 6 km dróg). Termin Wykonania I etapu określono na maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy.
2) II etap prac obejmuje wykonanie oznakowania na drogach powiatowych na podstawie doraźnych pisemnych zleceń skierowanych do Wykonawcy. Prace w ramach II etapu będą wykonywane w okresie od podpisania umowy do 15.12.2016r. Termin wykonania zleceń w etapie II będzie określany każdorazowo przez Zamawiającego na co najmniej 2 tygodnie licząc od przekazania zlecenia Wykonawcy, chyba, że Zamawiający określi w uzgodnieniu z wykonawcą inny termin. W ramach II etapu, w oparciu o pisemne zlecenia, wykonywane będą w szczególności: odnowa oznakowania na wyremontowanych odcinkach dróg, oznakowanie na podstawie projektów zmian organizacji ruchu, montaż punktowych elementów odblaskowych, usuwanie istniejącego oznakowania, wykonanie oznakowania grubowarstwowego.
Określa się następujące okresy gwarancji na wykonane oznakowanie poziome:
- 12 miesięcy dla oznakowania cienkowarstwowego
- 36 miesięcy dla oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego i punktowych elementów odblaskowych.
Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U. Nr 220 poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).
Szczegółowy zakres prac określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca Załącznik Nr 8 do SIWZ oraz przedmiar robót stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wykaz dróg powiatowych stanowi Załącznik Nr 9 do SIWIZ. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzyskania zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na czas wykonania robót.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/6dp/16ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniuBeata Stańczak97 kB2602016-04-12 09:532016-04-12 09:53
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd/6dp/16specyfikacjaSpecyfikacjaBeata Stańczak128 kB3092016-04-12 09:542016-04-12 09:54
Pobierz plik (załączniki.zip)zpsd/6dp/16załącznikiZałącznikiBeata Stańczak140 kB3102016-04-12 09:552016-04-12 09:55
Pobierz plik (ZAŁ 8 spec techniczna.zip)zpsd/6dp/16specyfikacjatechnicznaSpecyfikacja technicznaBeata Stańczak2523 kB7132016-04-12 09:572016-04-12 09:57
Pobierz plik (zmiana tresci specyfikacji.pdf)zpsd/6dp/16zmianatreścispecyfikacjiZmiana treści specyfikacjiBeata Stańczak2931 kB2652016-04-19 11:152016-04-19 11:15
Pobierz plik (informacja o wyborze oferty.pdf)zpsd/6dp/16informacjaowyborzeofertyInformacja o wyborze ofertyBeata Stańczak3077 kB2692016-05-02 11:222016-05-02 11:22