Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego oraz montaż punktowych elementów odblaskowych w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik (ZP-SD/9DW-DP/19)

1. Roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia realizowane będą w dwóch etapach:
a) Etap I – obejmuje wykonanie odnowy oznakowania poziomego na całej sieci dróg powiatowych posiadającej oznakowanie poziome (za wyjątkiem odcinków dróg przeznaczonych do remontu) zlokalizowanych na terenie gmin powiatu rybnickiego tj. Lyski, Gaszowice, Jejkowice, Świerklany, Czerwionka-Leszczyny. Termin wykonania etapu I określono maksymalnie na 30 dni od daty podpisania umowy. Wstępny zakres robót związany z wykonaniem Etapu I obejmuje odnowę cienkowarstwowego oznakowania poziomego dróg farbą akrylową białą z zastosowaniem kulek szklanych w ilości około 19000 m2.
b) Etap II – obejmuje wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich na podstawie doraźnych pisemnych zleceń. W ramach etapu II wykonywane będą m. in. wykonanie oznakowania na wyremontowanych odcinkach dróg, wykonanie oznakowania poziomego na podstawie projektów zmiany organizacji ruchu, montaż punktowych elementów odblaskowych, usuniecie istniejącego oznakowania poziomego oraz wykonanie oznakowania grubowarstwowego. Terminy wykonywania zleceń będą określane każdorazowo przez Zamawiającego na co najmniej 2 tygodnie licząc od dnia przekazania zlecenia do realizacji Wykonawcy, chyba że Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą określi inny termin. Prace w ramach etapu II będą wykonywane w okresie od podpisania umowy do 30.11.2019 r.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w zakresie: cienkowarstwowe oznakowanie poziome dróg farbą akrylową białą z zastosowaniem kulek szklanych, grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne z zastosowaniem kulek szklanych (kolor biały, czerwony, niebieski), bezinwazyjne usuwanie istniejącego oznakowania poziomego, montaż punktowych elementów odblaskowych, aluminiowych z trzpieniem, o odbłyśniku dwustronnym, dwubarwnym i jednobarwnym, montaż punktowych elementów odblaskowych najezdniowych wielokierunkowych w kolorze białym o średnicy 102 mm.
3. Szczegółowy zakres robót zawiera formularz przedmiaru robót (Załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający zastrzega, że podane w SIWZ (w formularzu przedmiaru robót) ilości robót są wielkościami szacunkowymi. Z tytułu złożenia zamówień w ilości mniejszej lub większej niż w SIWZ, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
4. Wymagania wobec materiałów określa specyfikacja techniczna wymagań ogólnych (Załącznik nr 8a do SIWZ), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla dróg powiatowych (Załącznik nr 8b do SIWZ), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla dróg wojewódzkich (Załącznik nr 8c do SIWZ).
5. Określa się następujące minimalne okresy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty:
a) 12 miesięcy w przypadku wykonania odnowy oznakowania cienkowarstwowego dróg powiatowych
b) 24 miesiące w przypadku wykonania odnowy oznakowania cienkowarstwowego dróg wojewódzkich
c) 36 miesięcy w przypadku oznakowania grubowarstwowego i punktowych elementów odblaskowych.
6. Wykonawca na własny koszt obowiązany jest do opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na czas wykonania robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784 z późn. zm.).
7. Wykaz dróg powiatowych utrzymywanych przez ZDP Rybnik stanowi Załączniki nr 9 do SIWZ, wykaz dróg wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik stanowi Załączniki nr 10 do SIWZ,' mapę dróg stanowi Załączniki nr 11 do SIWZ.
8. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. nr 220 poz. 2181, z późn. zm.).
9. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
10. Na podstawie art. 29 ust 3a, zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia - pracownicy fizyczni wykonujący prace związane z montażem, uzupełnieniem oraz wymianą oznakowania pionowego. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wyżej wskazane czynności. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sposobu przeprowadzenia kontroli przez zamawiającego zostały zawarte w § 10 Istotnych Postanowień Umowy stanowiących Załączniki nr 7 do SIWZ.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd9dwdp19 ogłoszenieOgłoszenie o zamówieniuBeata Stańczak132 kB712019-04-26 12:342019-04-26 12:34
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd9dwdp19 specyfikacjaSpecyfikacja istotnych warunków zamówieniaBeata Stańczak238 kB822019-04-26 12:412019-04-26 12:41
Pobierz plik (Załączniki.zip)zpsd9dwdp19 załącznikiZałączniki od 1 do 7Beata Stańczak243 kB942019-04-26 12:442019-04-26 12:44
Pobierz plik (Specyfikacje techniczne.zip)zpsd9dwdp19 specyfikacje techniczneSpecyfikacje techniczneBeata Stańczak291 kB712019-04-26 12:462019-04-26 12:46
Pobierz plik (ZAŁ. nr 9 do SIWZ wykaz dróg powiatowych.doc)zpsd9dwdp19 wykaz dróg powiatowychWykaz dróg powiatowychBeata Stańczak296 kB642019-04-26 12:472019-04-26 12:47
Pobierz plik (ZAŁ. nr 10 do SIWZ wykaz dróg wojewódzkich.doc)zpsd9dwdp19 wykaz dróg wojewódzkichWykaz dróg wojewódzkichBeata Stańczak38 kB632019-04-26 12:482019-04-26 12:48
Pobierz plik (Załącznik nr 11 do SIWZ - mapa dróg.pdf)zpsd9dwdp19 mapa drógMapa drógBeata Stańczak13359 kB642019-04-26 12:492019-04-26 12:49
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd9dwdp19 zestawienie złożonych ofertZestawienie złożonych ofertBeata Stańczak12690 kB862019-05-13 12:442019-05-13 12:44
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty.pdf)zpsd9dwdp19 informacja o wyborze ofertyInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyBeata Stańczak476 kB502019-05-23 09:202019-05-23 09:22