Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

ZP-SD/8DP/19 Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n:" Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku
w Adamowicach i Bogunicach", obejmująca:

1.1 Wykonanie poszerzenia jezdni i bitumicznego pasa ruchu, poprzez wykonanie dwuwarstwowej
podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej w warstwie dolnej grubości 25 cm z kruszywa
0/63 mm i warstwie górnej grubości 15 cm z kruszywa 0/31,5 mm oraz wykonanie podbudowy
zasadniczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P, grubości 5 cm;

1.2 Na całym odcinku od km 0+000÷3+022 frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na całej
szerokości i długości a następnie wzmocnienie istniejącej konstrukcji podbudowy przez ułożenie geosyntetyku na całej powierzchni jezdni (21661m2) i ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W, grubości 6 cm (21661m2) oraz ułożenie warstwy ścieralnej
z mieszanki mineralno-asfaltowej przy zastosowaniu asfaltu modyfikowanego polimerami z AC11S, grubości 4 cm (21324m2);

1.3 Przebudowę chodnika z dostosowaniem do szerokości 2,0m o pow. 993 m2;

1.4 Dostosowanie wysokościowe skrzyżowań, zjazdów i wjazdów do bram do zmienionej niwelety
krawędzi jezdni lub chodnika;
1.5 Przebudowę uszkodzonych i niedrożnych urządzeń kanalizacji deszczowej (kanału z rur PVC-U fi 400 i 500 mm o łącznej długości 669 m, studni rewizyjnych fi 100 cm w ilości 16 szt., przykanalika z rur PVC-U fi 200 mm o długości 145 m, i studzienek ściekowych z osadnikiem w ilości 26 szt);

1.6 Odtworzenie rowów otwartych na odcinku od km 0+630 do km 2+975 po stronie lewej i do km 2+947 po stronie prawej. Dla rowów o spadku podłużnym do 3,0% przewidziano umocnienie poprzez humusowanie i obsianie, o spadku 3,0÷4,0% umocnienie darnią na płask do wysokości 40 cm, 4,0÷6,0% umocnienie dna ściekami betonowymi a skarpy do wysokości 40 cm płytami betonowymi ażurowymi a dla spadków powyżej 6,0% korytkami żelbetowymi.

1.7 Odnowę i uzupełnienie oznakowania poziomego o łącznej powierzchni 1270 m2, przestawienie 24
szt. istniejących i ustawienie 30 szt. nowych znaków pionowych. Ponadto na krawędzi prawego
pasa ruchu projektuje się zainstalowanie punktowych elementów odblaskowych w ilości 477 szt.

1.8 Dla organizacji komunikacji zbiorowej projektuje się w km 1+016-1+030, 2+975-3+002 po stronie
lewej perony wysiadkowe oraz w km 2+947-2+996 po stronie prawej zatokę autobusową.

1.9 Montaż barier energochłonnych na odcinkach w km 0+731÷0+775 i 2+365÷2+445 po stronie lewej
i w km 0+731÷0+751 i 2+365po stronie prawej wraz z zakończeniami, łącznie 288 m.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd8dp19ogloszenieOgłoszenie o zamowieniuLidia Pawliczek4327 kB1542019-04-10 13:582019-04-10 13:58
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd8dp19siwzSpecyfikacja Istotnych warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1181 kB1592019-04-10 14:012019-04-10 14:01
Pobierz plik (Załączniki 1-7do SIWZ .zip)zpsd8dp19zalacznikiZałączniki 1-7 do SIWZLidia Pawliczek81 kB1102019-04-10 14:012019-04-10 14:01
Pobierz plik (Zał. Nr 8 IPWU.pdf)zpsd8dp19ipwuZał. nr 8 do SIWZ Istotne Postanowienia warunków UmowyLidia Pawliczek774 kB1222019-04-10 14:022019-04-10 14:02
Pobierz plik (Zał. Nr 9 Dokum. Projekt.zip)zpsd8dp19projektZał. nr 9 Dokumentacja projektowaLidia Pawliczek9944 kB1332019-04-10 14:032019-04-10 14:36
Pobierz plik (Zał. Nr 11 Przedmiar robót.zip)zpsd8dp19przedmiar Zał. nr 11 Przedmiar robótLidia Pawliczek10387 kB1492019-04-10 14:072019-04-10 14:07
Pobierz plik (Projekt org. ruchu1.pdf)Projekt org. ruchu1.pdfProjekt org. ruchu1Lidia Pawliczek20887 kB1672019-04-10 14:412019-04-10 14:41
Pobierz plik (Projekt org. ruchu2.pdf)Projekt org. ruchu2.pdfProjekt org. ruchu2Lidia Pawliczek15587 kB1342019-04-10 14:422019-04-10 14:42
Pobierz plik (Projekt org. ruchu3.pdf)Projekt org. ruchu3.pdfProjekt org. ruchu3Lidia Pawliczek26515 kB1402019-04-10 14:422019-04-10 14:42
Pobierz plik (Uzgodnienie TAURON.pdf)Uzgodnienie TAURON.pdfUzgodnienie TAURONLidia Pawliczek13979 kB1292019-04-10 14:442019-04-10 14:44
Pobierz plik (Uzgodnienie ORANGE.pdf)Uzgodnienie ORANGE.pdfUzgodnienie ORANGELidia Pawliczek5791 kB1212019-04-10 14:442019-04-10 14:44
Pobierz plik (STWiOR.zip)Zał. Nr 10 STWiOR Patryk Kowalczyk7114 kB1192019-04-10 15:332019-04-10 15:34
Pobierz plik (Odpowiedź na pytania wykonawców.PDF)zpsd8dp19odpowiedziOdpowiedzi na pytania WykonawcówLidia Pawliczek718 kB1092019-04-17 13:212019-04-17 13:21
Pobierz plik (Zmiana treści SIW 2.PDF)zpsd8dp19zmianasiwzZmiana treści SIWZLidia Pawliczek678 kB1032019-04-17 13:212019-04-17 13:21
Pobierz plik (Poprawiony  wzór Załącznika nr 1 do SIWZ.doc)zpsd8dp19zal1Poprawiony załącznik nr 1 formularz ofertyLidia Pawliczek70 kB882019-04-17 13:222019-04-17 13:22
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania 2.PDF)zpsd8dp19odpowiedz2Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2Lidia Pawliczek302 kB1122019-04-18 08:312019-04-18 08:31
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd8dp19zestawienieofertZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek451 kB1512019-04-26 11:452019-04-26 11:45
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsd8dpinformacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek547 kB1142019-05-15 13:242019-05-15 13:24