Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

ZP-SD/5DW-DP/19 - Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego pionowego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik

 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie oznakowania drogowego pionowego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik, które podzielone zostało na dwa zadania:
 2. Zadanie 1 – obejmuje wymianę i uzupełnienie oznakowania drogowego pionowego na drogach wojewódzkich spowodowane zniszczeniem znaku, zużyciem lub kradzieżą, a także montaż nowego oznakowania drogowego pionowego związanego z bieżącymi potrzebami wynikającymi z projektów zmian organizacji ruchu,
 3. Zadanie 2 –obejmuje wymianę i uzupełnienie oznakowania drogowego pionowego na drogach powiatowych spowodowane zniszczeniem znaku, zużyciem lub kradzieżą, a także montaż nowego oznakowania drogowego pionowego związanego z bieżącymi potrzebami wynikającymi z projektów zmian organizacji ruchu.
 4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają formularze przedmiaru robót (Załączniki nr 2a i 2b do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna (Załącznik nr 8 do SIWZ).
 5. Wykonawca będzie realizował zamówienia w ilościach i w terminach określonych przez zamawiającego w indywidualnych zleceniach. Zamawiający zastrzega, że podane w formularzach przedmiaru robót ilości są wielkościami szacunkowymi. Z tytułu złożenia zamówień w ilości mniejszej lub większej niż w formularzu przedmiaru robót, wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu.
 6. Wykaz dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku oraz mapa dróg stanowią odpowiednio Załączniki nr 9, 10, 11 do SIWZ.
 7. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. nr 220 poz. 2181, z późn. zm.).
 8. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 60 miesięcznej rękojmi oraz gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały.
 9. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 10. Na podstawie art. 29 ust 3a, zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia - pracownicy fizyczni wykonujący prace związane z montażem, uzupełnieniem oraz wymianą oznakowania pionowego. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wyżej wskazane czynności. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sposobu przeprowadzenia kontroli przez zamawiającego zostały zawarte w § 10 Istotnych Postanowień Umowy stanowiących Załączniki nr 7a i 7b do SIWZ.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ZP-SD/5DW-DP/19 - Ogłoszenie o zamówieniu Beata Stańczak135 kB902019-02-20 14:052019-02-20 14:05
Pobierz plik (ZP-SD5DW-DP19 - SIWZ.doc)ZP-SD5DW-DP19 - SIWZ.doc Beata Stańczak436 kB1012019-02-20 14:092019-02-20 14:09
Pobierz plik (Załącznik nr 1a do SIWZ - formularz ofertowy Zadanie 1 wojewódzkie.doc)ZP-SD/5DW-DP/19 - Zał. nr 1a do SIWZ - formularz ofertowy Zadanie 1 wojewódzkie Beata Stańczak209 kB772019-02-20 14:142019-02-20 14:14
Pobierz plik (Załącznik nr 1b do SIWZ - formularz ofertowy Zadanie 2 powiatowe.doc)ZP-SD/5DW-DP/19 - Zał. nr 1b do SIWZ - formularz ofertowy Zadanie 2 powiatowe Beata Stańczak209 kB822019-02-20 14:162019-02-20 14:16
Pobierz plik (Załącznik nr 2a do SIWZ formularz przedmiaru robót Zadanie 1 wojewódzkie.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 2a do SIWZ form. przedmiaru robót Zadanie 1 wojewódzkie Beata Stańczak218 kB882019-02-20 14:182019-02-20 14:18
Pobierz plik (Załącznik nr 2b do SIWZ formularz przedmiaru robót Zadanie 2 powiatowe.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 2b do SIWZ form. przedmiaru robót Zadanie 2 powiatowe Beata Stańczak334 kB802019-02-20 14:202019-02-20 14:20
Pobierz plik (Zał. nr 3 do SIWZ - ośw. z-art. 25a ust. 1 ust. Pzp - wykluczenie.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 3 do SIWZ-ośw. z-art. 25a ust. 1 ust. Pzp - wykluczenie Beata Stańczak171 kB662019-02-20 14:292019-02-20 14:29
Pobierz plik (Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. z art. 25a ust. 1 ust. Pzp - warunki.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 4 do SIWZ-ośw. z art. 25a ust. 1 ust. Pzp - warunki Beata Stańczak166 kB722019-02-20 14:302019-02-20 14:30
Pobierz plik (Zał. nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa Beata Stańczak232 kB692019-02-20 14:332019-02-20 14:33
Pobierz plik (Zał. nr 6 do SIWZ - wykaz robót.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 6 do SIWZ - wykaz robót Beata Stańczak240 kB702019-02-20 14:342019-02-20 14:34
Pobierz plik (Zał. nr 7a do SIWZ - IPWU Zadanie 1 wojewódzkie.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 7a do SIWZ - IPWU Zadanie 1 wojewódzkie Beata Stańczak204 kB712019-02-20 14:352019-02-20 14:35
Pobierz plik (Zał. nr 7b do SIWZ - IPWU Zadanie 2 powiatowe.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 7b do SIWZ - IPWU Zadanie 2 powiatowe Beata Stańczak228 kB682019-02-20 14:362019-02-20 14:36
Pobierz plik (Zał. nr 8 do SIWZ specyfikacja techniczna.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 8 do SIWZ specyfikacja techniczna Beata Stańczak1104 kB762019-02-20 14:392019-02-20 14:39
Pobierz plik (Zał. nr 9 do SIWZ wykaz dróg powiatowych.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 9 do SIWZ wykaz dróg powiatowych Beata Stańczak296 kB662019-02-20 14:402019-02-20 14:40
Pobierz plik (Zał. nr 10 do SIWZ wykaz dróg wojewódzkich.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 10 do SIWZ wykaz dróg wojewódzkich Beata Stańczak38 kB772019-02-20 14:412019-02-20 14:41
Pobierz plik (Załącznik nr 11 do SIWZ - mapa dróg.pdf)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 11 do SIWZ - mapa dróg Beata Stańczak13359 kB722019-02-20 14:422019-02-20 14:42
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)ZP-SD/5DW-DP/19 - zestawienie złożonych ofert Beata Stańczak28013 kB942019-03-08 14:042019-03-08 14:04
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty.pdf)ZP-SD/5DW-DP/19 - informacja o wyborze oferty Beata Stańczak839 kB662019-03-12 14:352019-03-12 14:35