Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zamówienia publiczne - trwające

ZP-SM/06DW-DP/2019 - Bieżące utrzymanie odwodnienia dróg wojewódzkich i powiatowych wraz z montażem urządzeń odwadniających i regulacją rowów w pasach drogowych z podziałem na zadania

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego polegające na naprawie i montażu urządzeń drogowych kanalizacji deszczowych, odwodnienia powierzchniowego nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi oraz roboty w zakresie regulacji, umocnienia i konserwacji rowów odwadniających pas drogowy wraz ze zjazdami z dróg. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w ciągu dróg powiatowych na obszarze powiatu ziemskiego rybnickiego oraz na niektórych odcinkach dróg wojewódzkich.

Czytaj więcej: ZP-SM/06DW-DP/2019 - Bieżące utrzymanie...

ZP-SD/5DW-DP/19 - Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego pionowego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik

 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie oznakowania drogowego pionowego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik, które podzielone zostało na dwa zadania:
 2. Zadanie 1 – obejmuje wymianę i uzupełnienie oznakowania drogowego pionowego na drogach wojewódzkich spowodowane zniszczeniem znaku, zużyciem lub kradzieżą, a także montaż nowego oznakowania drogowego pionowego związanego z bieżącymi potrzebami wynikającymi z projektów zmian organizacji ruchu,
 3. Zadanie 2 –obejmuje wymianę i uzupełnienie oznakowania drogowego pionowego na drogach powiatowych spowodowane zniszczeniem znaku, zużyciem lub kradzieżą, a także montaż nowego oznakowania drogowego pionowego związanego z bieżącymi potrzebami wynikającymi z projektów zmian organizacji ruchu.
 4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają formularze przedmiaru robót (Załączniki nr 2a i 2b do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna (Załącznik nr 8 do SIWZ).
 5. Wykonawca będzie realizował zamówienia w ilościach i w terminach określonych przez zamawiającego w indywidualnych zleceniach. Zamawiający zastrzega, że podane w formularzach przedmiaru robót ilości są wielkościami szacunkowymi. Z tytułu złożenia zamówień w ilości mniejszej lub większej niż w formularzu przedmiaru robót, wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu.
 6. Wykaz dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku oraz mapa dróg stanowią odpowiednio Załączniki nr 9, 10, 11 do SIWZ.
 7. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. nr 220 poz. 2181, z późn. zm.).
 8. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 60 miesięcznej rękojmi oraz gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały.
 9. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 10. Na podstawie art. 29 ust 3a, zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia - pracownicy fizyczni wykonujący prace związane z montażem, uzupełnieniem oraz wymianą oznakowania pionowego. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wyżej wskazane czynności. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sposobu przeprowadzenia kontroli przez zamawiającego zostały zawarte w § 10 Istotnych Postanowień Umowy stanowiących Załączniki nr 7a i 7b do SIWZ.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ZP-SD/5DW-DP/19 - Ogłoszenie o zamówieniu Beata Stańczak135 kB432019-02-20 14:052019-02-20 14:05
Pobierz plik (ZP-SD5DW-DP19 - SIWZ.doc)ZP-SD5DW-DP19 - SIWZ.doc Beata Stańczak436 kB502019-02-20 14:092019-02-20 14:09
Pobierz plik (Załącznik nr 1a do SIWZ - formularz ofertowy Zadanie 1 wojewódzkie.doc)ZP-SD/5DW-DP/19 - Zał. nr 1a do SIWZ - formularz ofertowy Zadanie 1 wojewódzkie Beata Stańczak209 kB302019-02-20 14:142019-02-20 14:14
Pobierz plik (Załącznik nr 1b do SIWZ - formularz ofertowy Zadanie 2 powiatowe.doc)ZP-SD/5DW-DP/19 - Zał. nr 1b do SIWZ - formularz ofertowy Zadanie 2 powiatowe Beata Stańczak209 kB362019-02-20 14:162019-02-20 14:16
Pobierz plik (Załącznik nr 2a do SIWZ formularz przedmiaru robót Zadanie 1 wojewódzkie.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 2a do SIWZ form. przedmiaru robót Zadanie 1 wojewódzkie Beata Stańczak218 kB402019-02-20 14:182019-02-20 14:18
Pobierz plik (Załącznik nr 2b do SIWZ formularz przedmiaru robót Zadanie 2 powiatowe.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 2b do SIWZ form. przedmiaru robót Zadanie 2 powiatowe Beata Stańczak334 kB342019-02-20 14:202019-02-20 14:20
Pobierz plik (Zał. nr 3 do SIWZ - ośw. z-art. 25a ust. 1 ust. Pzp - wykluczenie.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 3 do SIWZ-ośw. z-art. 25a ust. 1 ust. Pzp - wykluczenie Beata Stańczak171 kB262019-02-20 14:292019-02-20 14:29
Pobierz plik (Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. z art. 25a ust. 1 ust. Pzp - warunki.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 4 do SIWZ-ośw. z art. 25a ust. 1 ust. Pzp - warunki Beata Stańczak166 kB232019-02-20 14:302019-02-20 14:30
Pobierz plik (Zał. nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa Beata Stańczak232 kB252019-02-20 14:332019-02-20 14:33
Pobierz plik (Zał. nr 6 do SIWZ - wykaz robót.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 6 do SIWZ - wykaz robót Beata Stańczak240 kB262019-02-20 14:342019-02-20 14:34
Pobierz plik (Zał. nr 7a do SIWZ - IPWU Zadanie 1 wojewódzkie.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 7a do SIWZ - IPWU Zadanie 1 wojewódzkie Beata Stańczak204 kB252019-02-20 14:352019-02-20 14:35
Pobierz plik (Zał. nr 7b do SIWZ - IPWU Zadanie 2 powiatowe.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 7b do SIWZ - IPWU Zadanie 2 powiatowe Beata Stańczak228 kB222019-02-20 14:362019-02-20 14:36
Pobierz plik (Zał. nr 8 do SIWZ specyfikacja techniczna.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 8 do SIWZ specyfikacja techniczna Beata Stańczak1104 kB262019-02-20 14:392019-02-20 14:39
Pobierz plik (Zał. nr 9 do SIWZ wykaz dróg powiatowych.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 9 do SIWZ wykaz dróg powiatowych Beata Stańczak296 kB232019-02-20 14:402019-02-20 14:40
Pobierz plik (Zał. nr 10 do SIWZ wykaz dróg wojewódzkich.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 10 do SIWZ wykaz dróg wojewódzkich Beata Stańczak38 kB272019-02-20 14:412019-02-20 14:41
Pobierz plik (Załącznik nr 11 do SIWZ - mapa dróg.pdf)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 11 do SIWZ - mapa dróg Beata Stańczak13359 kB252019-02-20 14:422019-02-20 14:42
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)ZP-SD/5DW-DP/19 - zestawienie złożonych ofert Beata Stańczak28013 kB152019-03-08 14:042019-03-08 14:04
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty.pdf)ZP-SD/5DW-DP/19 - informacja o wyborze oferty Beata Stańczak839 kB82019-03-12 14:352019-03-12 14:35

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie remontów nawierzchni jezdni o pow. małych i wielkowymiarowych (ZP-SD/4DW-DP/19)

Zadanie nr 1 – Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w zakresie remontów nawierzchni jezdni mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco wyprodukowanymi w wytwórniach mas bitumicznych z użyciem frezarki w ciągu DW 425,919,920,921,923,924,925,929,932,935;

Czytaj więcej: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych i...

ZP-SD/3DP/19 - Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 5025S ul. Dworcowa i ul. Kamionki i nr 5601S ul. Rybnicka w Lyskach

 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót związanych z montażem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 5025S ul. Dworcowej i ul. Kamionki i nr 5601S ul. Rybnickiej w Lyskach.
 2. W ramach zadania należy: dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego poprzez wizję lokalną, wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych w tym m. in. badania gruntu, pozyskać mapę do celów projektowych, opracować kompletny projekt wykonawczy obiektu w tym m. in. projekt elektryczny sygnalizacji i przyłącza, projekt elektryczny doświetlenia przejść dla pieszych, projekt organizacji ruchu wraz z częścią ruchową pracy sygnalizacji, projekt przebudowy elementów położonych w pasie drogowym, opracować materiały do uzyskania stosowanych uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji, uzyskać zatwierdzenie materiałowe przez zamawiającego, wykonać roboty budowlane i zrealizować roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym (budowlano – wykonawczym), wykonać przyłącze energetyczne (jeżeli jest wymagane), dokonać instalacji osprzętu elektryczno-sygnalizacyjnego (w tym szafy i przyłącza energetycznego), dokonać instalacji konstrukcji wsporczych i kanalizacji kablowej sygnalizacji, uruchomić monitoring sieciowych urządzeń, sporządzić inwentaryzację geodezyjną i obiekty nanieść na mapę zasadniczą, sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Zamawiającemu.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno - użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Beata Stańczak140 kB442019-02-06 14:242019-02-07 11:26
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf Beata Stańczak248 kB362019-02-06 14:242019-02-06 14:24
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc Beata Stańczak212 kB202019-02-06 14:252019-02-06 14:25
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału.doc Beata Stańczak186 kB242019-02-06 14:272019-02-06 14:27
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie z-art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - podstawy wykluczenia.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie z-art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - podstawy wykluczenia.doc Beata Stańczak127 kB232019-02-06 14:272019-02-06 14:27
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.doc Beata Stańczak231 kB222019-02-06 14:272019-02-06 14:27
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz robót.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz robót.doc Beata Stańczak241 kB262019-02-06 14:272019-02-06 14:27
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.doc)Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.doc Beata Stańczak250 kB232019-02-06 14:272019-02-06 14:27
Pobierz plik (Załącznik nr 7 do SIWZ - IPWU.pdf)Załącznik nr 7 do SIWZ - IPWU.pdf Beata Stańczak158 kB222019-02-06 14:282019-02-06 14:28
Pobierz plik (Załącznik nr 8 do SIWZ - PFU.pdf)Załącznik nr 8 do SIWZ - PFU.pdf Beata Stańczak212 kB262019-02-06 14:282019-02-06 14:28
Pobierz plik (Załącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie gwarancyjne.doc)Załącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie gwarancyjne.doc Beata Stańczak224 kB282019-02-06 14:282019-02-06 14:28
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf Beata Stańczak55 kB292019-02-08 11:342019-02-08 11:34
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)Zestawienie złożonych ofert Beata Stańczak12600 kB332019-02-22 11:042019-02-22 11:10
Pobierz plik (Informacja o wyborze.pdf)Informacja o wyborze oferty Beata Stańczak485 kB252019-02-28 14:232019-02-28 14:23