Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zamówienia publiczne - trwające

Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych i dróg wojewódzkich z podziałem na zadania (ZP-SD/10DW-DP/19)

Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych i dróg wojewódzkich z podziałem na zadania
Zadanie 1 – Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych
Zadanie 2 – Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg wojewódzkich
Zadanie 3 – Wykonanie wyceny wartości drewna możliwego do pozyskania z wycinki zadrzewień w pasie drogowym dróg powiatowych oraz sporządzenie operatu szacunkowego
Zadanie 4 – Wykonanie wyceny wartości drewna możliwego do pozyskania z wycinki zadrzewień w pasie drogowym dróg wojewódzkich oraz sporządzenie operatu szacunkowego

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłosz.o zamówieniu.pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Ogłoszenie o zamówieniuDanuta Warsiewicz7292 kB82019-05-22 12:592019-05-22 12:59
Pobierz plik (Ogłosz. o zmianie ogłosz..pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaDanuta Warsiewicz3264 kB52019-05-22 13:002019-05-22 13:00
Pobierz plik (SIWZ z 22.05.2019.pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaDanuta Warsiewicz16951 kB82019-05-22 13:012019-05-22 13:01
Pobierz plik (Załączniki nr 1a-2d.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Załącznik 1-2Danuta Warsiewicz152 kB92019-05-22 13:052019-05-22 13:05
Pobierz plik (Załączniki nr 3-8a.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Załączniki 3-8Danuta Warsiewicz121 kB62019-05-22 13:062019-05-22 13:06
Pobierz plik (Załączniki nr 9a-9d SPEC. TECHN.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Załącznik 9Danuta Warsiewicz203 kB62019-05-22 13:072019-05-22 13:07
Pobierz plik (Załączniki nr 10a-10d IPWU.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Załącznik 10Danuta Warsiewicz124 kB72019-05-22 13:082019-05-22 13:08
Pobierz plik (Załącznik nr 11 - Wykaz dróg powiatowych.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Wykaz dróg powiatowychDanuta Warsiewicz19 kB72019-05-22 13:122019-05-22 13:12
Pobierz plik (Załącznik nr 12 - Wykaz dróg wojewódzkich.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Wykaz dróg wojewódzkichDanuta Warsiewicz16 kB82019-05-22 13:132019-05-22 13:13
Pobierz plik (Załącznik nr 13 - Mapa dróg.pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Mapa drógDanuta Warsiewicz13359 kB62019-05-22 13:142019-05-22 13:14

Remont drogi powiatowej 5601S na odcinku w Suminie.(ZP-SD/11DP/19)

Zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku o długości 342m, od przejazdu kolejowego (przyjęty w dokumentacji km 0+342) do skrzyżowania z drogą powiatową 5608S (przyjęty w dokumentacji km 0+000).

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówienie.pdf)zpsd11dpogloszenie o zamowieniuOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek4515 kB112019-05-22 12:392019-05-22 12:39
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd11dpsiwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1174 kB132019-05-22 12:402019-05-22 12:40
Pobierz plik (Załączniki 1-7.zip)zpsd11dpzalaczniki1-7Załączniki Nr 1-7 do SIWZ edytowalneLidia Pawliczek81 kB102019-05-22 12:412019-05-22 12:41
Pobierz plik (Zał. Nr 8 IPWU .pdf)zpsd11dpipwuZał. Nr 8 Istotne Postanowienia Warunków UmowyLidia Pawliczek774 kB102019-05-22 12:422019-05-22 12:42
Pobierz plik (Zał. Nr 9 Dokumentacja projektowa.zip)zpsd11dpdokumentacjaprojektowaZał. Nr 9 Dokumentacja projektowaLidia Pawliczek2069 kB142019-05-22 12:432019-05-22 12:43
Pobierz plik (Zal. Nr 10 STWiOR.zip)zpsd11dpstwiorZał. Nr 10 Specyfikacje Techniczne Wyk. i Odbioru RobótLidia Pawliczek5835 kB112019-05-22 12:442019-05-22 12:46
Pobierz plik (ZaL. Nr 11 Przedmiar robót.zip)zpsd11dpprzedmiarrobótZał. Nr 11 Przedmiar robótLidia Pawliczek6668 kB262019-05-22 12:452019-05-22 12:45

Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego oraz montaż punktowych elementów odblaskowych w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik (ZP-SD/9DW-DP/19)

1. Roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia realizowane będą w dwóch etapach:
a) Etap I – obejmuje wykonanie odnowy oznakowania poziomego na całej sieci dróg powiatowych posiadającej oznakowanie poziome (za wyjątkiem odcinków dróg przeznaczonych do remontu) zlokalizowanych na terenie gmin powiatu rybnickiego tj. Lyski, Gaszowice, Jejkowice, Świerklany, Czerwionka-Leszczyny. Termin wykonania etapu I określono maksymalnie na 30 dni od daty podpisania umowy. Wstępny zakres robót związany z wykonaniem Etapu I obejmuje odnowę cienkowarstwowego oznakowania poziomego dróg farbą akrylową białą z zastosowaniem kulek szklanych w ilości około 19000 m2.
b) Etap II – obejmuje wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich na podstawie doraźnych pisemnych zleceń. W ramach etapu II wykonywane będą m. in. wykonanie oznakowania na wyremontowanych odcinkach dróg, wykonanie oznakowania poziomego na podstawie projektów zmiany organizacji ruchu, montaż punktowych elementów odblaskowych, usuniecie istniejącego oznakowania poziomego oraz wykonanie oznakowania grubowarstwowego. Terminy wykonywania zleceń będą określane każdorazowo przez Zamawiającego na co najmniej 2 tygodnie licząc od dnia przekazania zlecenia do realizacji Wykonawcy, chyba że Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą określi inny termin. Prace w ramach etapu II będą wykonywane w okresie od podpisania umowy do 30.11.2019 r.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w zakresie: cienkowarstwowe oznakowanie poziome dróg farbą akrylową białą z zastosowaniem kulek szklanych, grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne z zastosowaniem kulek szklanych (kolor biały, czerwony, niebieski), bezinwazyjne usuwanie istniejącego oznakowania poziomego, montaż punktowych elementów odblaskowych, aluminiowych z trzpieniem, o odbłyśniku dwustronnym, dwubarwnym i jednobarwnym, montaż punktowych elementów odblaskowych najezdniowych wielokierunkowych w kolorze białym o średnicy 102 mm.
3. Szczegółowy zakres robót zawiera formularz przedmiaru robót (Załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający zastrzega, że podane w SIWZ (w formularzu przedmiaru robót) ilości robót są wielkościami szacunkowymi. Z tytułu złożenia zamówień w ilości mniejszej lub większej niż w SIWZ, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
4. Wymagania wobec materiałów określa specyfikacja techniczna wymagań ogólnych (Załącznik nr 8a do SIWZ), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla dróg powiatowych (Załącznik nr 8b do SIWZ), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla dróg wojewódzkich (Załącznik nr 8c do SIWZ).
5. Określa się następujące minimalne okresy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty:
a) 12 miesięcy w przypadku wykonania odnowy oznakowania cienkowarstwowego dróg powiatowych
b) 24 miesiące w przypadku wykonania odnowy oznakowania cienkowarstwowego dróg wojewódzkich
c) 36 miesięcy w przypadku oznakowania grubowarstwowego i punktowych elementów odblaskowych.
6. Wykonawca na własny koszt obowiązany jest do opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na czas wykonania robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784 z późn. zm.).
7. Wykaz dróg powiatowych utrzymywanych przez ZDP Rybnik stanowi Załączniki nr 9 do SIWZ, wykaz dróg wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik stanowi Załączniki nr 10 do SIWZ,' mapę dróg stanowi Załączniki nr 11 do SIWZ.
8. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. nr 220 poz. 2181, z późn. zm.).
9. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
10. Na podstawie art. 29 ust 3a, zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia - pracownicy fizyczni wykonujący prace związane z montażem, uzupełnieniem oraz wymianą oznakowania pionowego. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wyżej wskazane czynności. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sposobu przeprowadzenia kontroli przez zamawiającego zostały zawarte w § 10 Istotnych Postanowień Umowy stanowiących Załączniki nr 7 do SIWZ.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd9dwdp19 ogłoszenieOgłoszenie o zamówieniuBeata Stańczak132 kB262019-04-26 12:342019-04-26 12:34
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd9dwdp19 specyfikacjaSpecyfikacja istotnych warunków zamówieniaBeata Stańczak238 kB342019-04-26 12:412019-04-26 12:41
Pobierz plik (Załączniki.zip)zpsd9dwdp19 załącznikiZałączniki od 1 do 7Beata Stańczak243 kB422019-04-26 12:442019-04-26 12:44
Pobierz plik (Specyfikacje techniczne.zip)zpsd9dwdp19 specyfikacje techniczneSpecyfikacje techniczneBeata Stańczak291 kB212019-04-26 12:462019-04-26 12:46
Pobierz plik (ZAŁ. nr 9 do SIWZ wykaz dróg powiatowych.doc)zpsd9dwdp19 wykaz dróg powiatowychWykaz dróg powiatowychBeata Stańczak296 kB162019-04-26 12:472019-04-26 12:47
Pobierz plik (ZAŁ. nr 10 do SIWZ wykaz dróg wojewódzkich.doc)zpsd9dwdp19 wykaz dróg wojewódzkichWykaz dróg wojewódzkichBeata Stańczak38 kB222019-04-26 12:482019-04-26 12:48
Pobierz plik (Załącznik nr 11 do SIWZ - mapa dróg.pdf)zpsd9dwdp19 mapa drógMapa drógBeata Stańczak13359 kB222019-04-26 12:492019-04-26 12:49
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd9dwdp19 zestawienie złożonych ofertZestawienie złożonych ofertBeata Stańczak12690 kB232019-05-13 12:442019-05-13 12:44
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty.pdf)zpsd9dwdp19 informacja o wyborze ofertyInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyBeata Stańczak476 kB32019-05-23 09:202019-05-23 09:22

ZP-SD/8DP/19 Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n:" Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku
w Adamowicach i Bogunicach", obejmująca:

1.1 Wykonanie poszerzenia jezdni i bitumicznego pasa ruchu, poprzez wykonanie dwuwarstwowej
podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej w warstwie dolnej grubości 25 cm z kruszywa
0/63 mm i warstwie górnej grubości 15 cm z kruszywa 0/31,5 mm oraz wykonanie podbudowy
zasadniczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P, grubości 5 cm;

1.2 Na całym odcinku od km 0+000÷3+022 frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na całej
szerokości i długości a następnie wzmocnienie istniejącej konstrukcji podbudowy przez ułożenie geosyntetyku na całej powierzchni jezdni (21661m2) i ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W, grubości 6 cm (21661m2) oraz ułożenie warstwy ścieralnej
z mieszanki mineralno-asfaltowej przy zastosowaniu asfaltu modyfikowanego polimerami z AC11S, grubości 4 cm (21324m2);

1.3 Przebudowę chodnika z dostosowaniem do szerokości 2,0m o pow. 993 m2;

1.4 Dostosowanie wysokościowe skrzyżowań, zjazdów i wjazdów do bram do zmienionej niwelety
krawędzi jezdni lub chodnika;
1.5 Przebudowę uszkodzonych i niedrożnych urządzeń kanalizacji deszczowej (kanału z rur PVC-U fi 400 i 500 mm o łącznej długości 669 m, studni rewizyjnych fi 100 cm w ilości 16 szt., przykanalika z rur PVC-U fi 200 mm o długości 145 m, i studzienek ściekowych z osadnikiem w ilości 26 szt);

1.6 Odtworzenie rowów otwartych na odcinku od km 0+630 do km 2+975 po stronie lewej i do km 2+947 po stronie prawej. Dla rowów o spadku podłużnym do 3,0% przewidziano umocnienie poprzez humusowanie i obsianie, o spadku 3,0÷4,0% umocnienie darnią na płask do wysokości 40 cm, 4,0÷6,0% umocnienie dna ściekami betonowymi a skarpy do wysokości 40 cm płytami betonowymi ażurowymi a dla spadków powyżej 6,0% korytkami żelbetowymi.

1.7 Odnowę i uzupełnienie oznakowania poziomego o łącznej powierzchni 1270 m2, przestawienie 24
szt. istniejących i ustawienie 30 szt. nowych znaków pionowych. Ponadto na krawędzi prawego
pasa ruchu projektuje się zainstalowanie punktowych elementów odblaskowych w ilości 477 szt.

1.8 Dla organizacji komunikacji zbiorowej projektuje się w km 1+016-1+030, 2+975-3+002 po stronie
lewej perony wysiadkowe oraz w km 2+947-2+996 po stronie prawej zatokę autobusową.

1.9 Montaż barier energochłonnych na odcinkach w km 0+731÷0+775 i 2+365÷2+445 po stronie lewej
i w km 0+731÷0+751 i 2+365po stronie prawej wraz z zakończeniami, łącznie 288 m.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd8dp19ogloszenieOgłoszenie o zamowieniuLidia Pawliczek4327 kB852019-04-10 13:582019-04-10 13:58
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd8dp19siwzSpecyfikacja Istotnych warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1181 kB962019-04-10 14:012019-04-10 14:01
Pobierz plik (Załączniki 1-7do SIWZ .zip)zpsd8dp19zalacznikiZałączniki 1-7 do SIWZLidia Pawliczek81 kB602019-04-10 14:012019-04-10 14:01
Pobierz plik (Zał. Nr 8 IPWU.pdf)zpsd8dp19ipwuZał. nr 8 do SIWZ Istotne Postanowienia warunków UmowyLidia Pawliczek774 kB672019-04-10 14:022019-04-10 14:02
Pobierz plik (Zał. Nr 9 Dokum. Projekt.zip)zpsd8dp19projektZał. nr 9 Dokumentacja projektowaLidia Pawliczek9944 kB572019-04-10 14:032019-04-10 14:36
Pobierz plik (Zał. Nr 11 Przedmiar robót.zip)zpsd8dp19przedmiar Zał. nr 11 Przedmiar robótLidia Pawliczek10387 kB832019-04-10 14:072019-04-10 14:07
Pobierz plik (Projekt org. ruchu1.pdf)Projekt org. ruchu1.pdfProjekt org. ruchu1Lidia Pawliczek20887 kB732019-04-10 14:412019-04-10 14:41
Pobierz plik (Projekt org. ruchu2.pdf)Projekt org. ruchu2.pdfProjekt org. ruchu2Lidia Pawliczek15587 kB642019-04-10 14:422019-04-10 14:42
Pobierz plik (Projekt org. ruchu3.pdf)Projekt org. ruchu3.pdfProjekt org. ruchu3Lidia Pawliczek26515 kB652019-04-10 14:422019-04-10 14:42
Pobierz plik (Uzgodnienie TAURON.pdf)Uzgodnienie TAURON.pdfUzgodnienie TAURONLidia Pawliczek13979 kB562019-04-10 14:442019-04-10 14:44
Pobierz plik (Uzgodnienie ORANGE.pdf)Uzgodnienie ORANGE.pdfUzgodnienie ORANGELidia Pawliczek5791 kB562019-04-10 14:442019-04-10 14:44
Pobierz plik (STWiOR.zip)Zał. Nr 10 STWiOR Patryk Kowalczyk7114 kB552019-04-10 15:332019-04-10 15:34
Pobierz plik (Odpowiedź na pytania wykonawców.PDF)zpsd8dp19odpowiedziOdpowiedzi na pytania WykonawcówLidia Pawliczek718 kB462019-04-17 13:212019-04-17 13:21
Pobierz plik (Zmiana treści SIW 2.PDF)zpsd8dp19zmianasiwzZmiana treści SIWZLidia Pawliczek678 kB492019-04-17 13:212019-04-17 13:21
Pobierz plik (Poprawiony  wzór Załącznika nr 1 do SIWZ.doc)zpsd8dp19zal1Poprawiony załącznik nr 1 formularz ofertyLidia Pawliczek70 kB362019-04-17 13:222019-04-17 13:22
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania 2.PDF)zpsd8dp19odpowiedz2Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2Lidia Pawliczek302 kB532019-04-18 08:312019-04-18 08:31
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd8dp19zestawienieofertZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek451 kB842019-04-26 11:452019-04-26 11:45
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsd8dpinformacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek547 kB322019-05-15 13:242019-05-15 13:24

ZP-SD/07DW-DP/2019 - Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich oraz bieżące utrzymanie żywopłotów i grup krzewów oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg wojewódzkich (

Zadanie 1 – Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Rybnickiego

 

Zadanie 2 – Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku

 

Zadanie 3 – Bieżące utrzymanie żywopłotów i grup krzewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 924 i nr 925, na obszarze:

  • Wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ul. 3 Maja, Furgoła i ul. Parkowej w Czerwionce‑Leszczynach
  • Wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ul. Żorskiej i ul. Wyzwolenia w sołectwie Stanowice
  • Wyspy kanalizującej ruch na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Kościuszki w Czerwionce‑Leszczynach

Zadanie 4 – Bieżące utrzymanie zieleni w obszarze skrzyżowań - wysp centralnych rond:

  • Wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa i węzła autostrady A1 w sołectwie Stanowice
  • Wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ul. Jesionka i węzła autostrady A1 w dzielnicy Dębieńsko
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu .pdf) ZP-SM/07DW-DP/2019 Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniuDanuta Warsiewicz7741 kB402019-04-08 14:552019-04-08 14:55
Pobierz plik (SIWZ.pdf) ZP-SM/07DW-DP/2019 SIWZSIWZDanuta Warsiewicz18080 kB682019-04-08 14:562019-04-08 14:56
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy .zip) ZP-SM/07DW-DP/2019 Załącznik 1Załącznik 1Danuta Warsiewicz78 kB542019-04-08 15:022019-04-08 15:02
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Formularz cenowy .zip) ZP-SM/07DW-DP/2019 Załącznik 2  Danuta Warsiewicz62 kB332019-04-08 15:032019-04-08 15:03
Pobierz plik (Załącznik nr 3-6.zip) ZP-SM/07DW-DP/2019 Załącznik 3-6Załącznik 3-6Danuta Warsiewicz109 kB372019-04-08 15:042019-04-08 15:04
Pobierz plik (Załącznik nr 7-10.zip) ZP-SM/07DW-DP/2019 Załącznik 7-10Załącznik 7-10Danuta Warsiewicz145 kB402019-04-08 15:052019-04-08 15:05
Pobierz plik (Załącznik nr 11 - Mapa dróg.pdf) ZP-SM/07DW-DP/2019 Załącznik 11- Mapa Załącznik -11 Danuta Warsiewicz13359 kB442019-04-08 15:062019-04-08 15:06
Pobierz plik (Załącznik nr 12 - Istotne postanowienia warunków umowy.zip) ZP-SM/07DW-DP/2019 załącznik 12Załącznik 12Danuta Warsiewicz121 kB382019-04-08 15:092019-04-08 15:09
Pobierz plik (Zmiana SIWZ.pdf)ZP-SM/07DW-DP/2019 Zmiana SIWZZmiana SIWZDanuta Warsiewicz4625 kB422019-04-10 14:022019-04-10 14:02
Pobierz plik (Ogłosz. o zmianie ogłoszenia.pdf) ZP-SM/07DW-DP/2019 Zestawienie ofertOgłoszenie o zmianie ogłoszeniaDanuta Warsiewicz1772 kB462019-04-10 14:072019-04-10 14:07
Pobierz plik (Zestaw. złożonych ofert.pdf) ZP-SM/07DW-DP/2019 Zestawienie złożonych ofertZestawienie złożonych ofertDanuta Warsiewicz1691 kB462019-04-18 14:532019-04-18 14:53
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty BIP.pdf) ZP-SD/07DW-DP/2019 informacja o wyborze ofertyInformacja o wyborze ofertyDanuta Warsiewicz1814 kB222019-05-02 13:562019-05-02 13:56